Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm, quy tắc tính đạo hàm bằng định nghĩa, quan hệ giữa tính liên tục và đạo hàm, ý nghĩa hình học, ý nghĩa vật lý của đạo hàm.

Bài viết liên quan: Ứng dụng của đạo hàm
Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm-1

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt