Hàm số mũ, hàm số logarit

Định nghĩa và tính chất của hàm số mũ, hàm số logarit. Đồ thị của hàm số logarit, công thức đạo hàm logarit.

– Định nghĩa logarit

– Tính chất hàm số mũ, hàm số logarit

– Công thức đạo hàm logarit

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt