Lý thuyết về giới hạn của hàm số

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

1. Giới hạn hữu hạn

+) Cho khoảng K chứa điểm \displaystyle {{x}_{0}} và hàm số y = f(x) xác định trên K hoặc trên K\{\displaystyle {{x}_{0}}}.

\displaystyle \underset{x\to {{x}_{0}}}{\mathop{\lim }}\,f(x)=L khi và chỉ khi với dãy số (\displaystyle {{x}_{n}}) bất kì, \displaystyle {{x}_{n}} ∈ K \{\displaystyle {{x}_{0}}} và xn → \displaystyle {{x}_{0}}, ta có:
\displaystyle \underset{{}}{\mathop{\lim }}\,f({{x}_{n}})=L.

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

2. Giới hạn vô cực

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-1

3. Các giới hạn đặc biệt

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-2

4. Định lí về giới hạn hữu hạn

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-3

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-4

5. Quy tắc về giới hạn vô cực

Lý thuyết về giới hạn của hàm số-5

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt