Test yourself 2 Units 9-10 (Bài 1, 2, 3, 4) – Sách bài tập tiếng anh 11 – Chương trình mới

Loading...
()

Đang tải…

 

(Nghe và đánh dấu (tăng ngữ điệu), (giảm ngữ điệu) hoặc (ngữ điệu tăng-giảm) đối với câu hỏi trong câu trả lời của B.)

1.       A:      What a beautiful day!

          B:      Yes. It’s sunny, isn’t it?

2.       A:      I’m bored!

          B:      Let’s go to the concert, shall we?

3.       A:      He failed the exam!

          B:      Really?

4.       A:      I don’t like rap music!

          B:      It’s very noisy, isn’t it?

5.       A:      Would you like more coffee?

          B:      No, thanks.

Key

Sách bài tập tiếng anh 11

(Hoàn thành các câu với các từ hoặc cụm từ trong hộp.)

infrastructure      nutritious        remedy       overcrowded        life expectancy

1. In general, women have a higher _________than men.
2. Brown rice is more ________ than white rice.
3. By 2050, all cities in the world may become________
4. The plant is used as a natural ________  for a baby’s teething pain.
5. The government has spent $60 billion on education, health care, and________

Key

1. Life expectancy

2. Nutritiou

3. Overcrowded

4. Remedy

5. Infrastructure

(Viết lại câu ở dạng gián tiếp, sử dụng động từ tường thuật trong ngoặc)

1. Peter: ‘Would you like to go to the party with me, Mary?’ (invited)

Peter ……………………………………………………………………………………

2. Nam: ‘Turn off the lights before leaving home, Nga.’ (reminded)

Nam…………………………………………………………………………………….

3. Paul: ‘Let’s go to the cinema.’ (suggested)

Paul…………………………………………………………………………………….

Loading...

4. John: ‘I won’t spend my days mindlessly surfing the Internet.’ (promised)

John promised……………………………………………………………………..

5. Tom: ‘I’m sorry, I’m late.’ (apologised)

Tom apologised…………………………………………………………………….

Xem thêm  Lesson 33 – Reading – Unit 9 The Post Office – Sách bài tập tiếng anh 11

Key

1. Peter invited Mary to go to the party with him.
2. Nam reminded Nga to turn off the lights before leaving home.
3. Paul suggested going to the cinema.
4. John promised not to spend his days mindlessly surfing the Internet.
5. Tom apologised for being late.

(Chọn đáp án phù hợp nhất để hoàn thành mỗi câu bằng cách khoanh tròn A, B, C hoặc D)

1. It’s very hot! Let’s go swimming, _________ ?

A. Shall we               B. should we                  C. do we                   D. don’t we

2. I think you’ve seen this picture before, _________?

A. Don’t you            B. do you            C. have you    D. haven’t you

3. If you freeze water, it _________into ice.

A. Turns                     B. is turning                    C. will turn                D. would turn

4. Tom promised_________ private calls on the office phone.

A. To not make     B. not to make         C. not making    D. not having made

5. He admitted _________  to turn off the electric cooker.

A. To forget               B. forgetting                    C. has forgotten D. has been forgetting

6. The dietitian explained that if people  _________a diet high in cholesterol, they are at risk of developing heart problems.

A. Ate                         B. were eating                C. eat                        D. have eaten

7. The talk show host asked his guest what she  _________ if she were a milliona re.

A. Does                     B. did                               C. will do                  D. would do

8. She said if I asked her, she _________ me her bike.

A. Lent                        B. have lent                    C. will lend               D. would lend

Key

1. A     2. D      3. A      4. B

Xem thêm  Luyện tập về câu nghi vấn tu từ – Bài tập ngữ văn lớp 11 nâng cao tập 2

5. B     6. C      7. D      8. D

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *