Category Archives: Sách Bài tập Giải tích 11

Giới hạn hàm số lượng giác – Chuyên đề Giải tích 11

Đang tải… Giới hạn hàm số lượng giác – Chuyên đề Giải tích 11 là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho các em học sinh, giúp các em hệ thống lại kiến thức và luyện tập qua các dạng bài tập cụ thể. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em […]

Chuyên đề: Phương trình bậc 2 đối với sinx, cosx, tanx, cotx – Giải tích 11

Đang tải… Chuyên đề: Phương trình bậc 2 đối với sinx, cosx, tanx, cotx – Giải tích 11 tổng hợp kiến thức cần nhớ, phân dạng bài tập với hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu giúp các em học sinh nắm vững kiến thức. Hi vọng tài liệu sẽ hữu ích trong quá trình […]

Chuyên đề: Phương trình bậc nhất với sinx và cosx – Giải tích 11

Đang tải… Chuyên đề: Phương trình bậc nhất với sinx và cosx – Giải tích 11 tổng hợp kiến thức cần nhớ, phân dạng bài tập với hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu giúp các em học sinh nắm vững kiến thức. Hi vọng tài liệu sẽ hữu ích trong quá trình học tập, […]

Đề tự kiểm tra cuối năm – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Đang tải… Bài 1 : (2 điểm)  Cho dãy số ( ) với = 3 – 2n.  a) Xét tính tăng, giảm của dãy số b) Chứng minh rằng dãy số trên là cấp số cộng  c) Tính tổng 100 số hạng đầu của dãy số  Bài 2 ( 2 điểm)  Tìm cấp số nhân […]

Bài tập ôn tập cuối năm – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Đang tải… 1. Chứng minh các hệ thức sau :  2. Biến đổi thành tích :  3. Giả sử A, B, C là 3 góc của tam giác ABC. Chứng minh rằng :  a) sinC / (cos A. cosB) = tan A + tanB  b) sinA + sinB + sinC = 4cosA/2. cosB/2. cosC/2  4. […]

Bài tập ôn tập chương V – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Đang tải… 5.112 Tìm đạo hàm của các hàm số sau  a) y =   b)  c) y = (  d) y = ( – 5) tan x  5.113 Giải phương trình f'(x) = g(x) , biết rằng :  a) f(x) = ( 1 – cos3x) / 3 ; g(x) = ( cos 6x – […]

Đạo hàm cấp hai – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Đang tải… Tìm đạo hàm cấp hai của các hàm số sau ( 5.93 – 5.102)  5.93  y = sin 5x cos 2x  5.94  5.95  5.96  5.97 y = $ latex x^2 $ sinx  5.98 y = x   5.99 y = cos x  5.100 y = sinx sin2x sin3x  5.101 y = xcos2x  5.102  […]

Đạo hàm của hàm số lượng giác – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Đang tải… Tính đạo hàm của các hàm số sau : ( 5.40 – 5.47)  5.40  y =   5.41  5.42   5.43  5.44  5.45  y =   5.46  5.47 y =   5.48 Giải các phương trình f'(x) = 0 biết rằng :  5.49 Giải các phương trình :  5.50 Giải phương trình f'(x) = […]

Các quy tắc tính Đạo hàm – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Đang tải… Tìm đạo hàm của các hàm số sau ( 5.12 – 5.17 ) 5.12 y = – 9 + 0,2 – 0,14x + 5  5.13  5.14 y = ( 9 – 2x) ( 2   – 9 + 1)  5.15.  5.16 y = ( + 1)     5.17  (a, b, c là […]

Định nghĩa và ý nghĩa của Đạo hàm – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Đang tải… 5.1 Sử dụng định nghĩa, hãy tìm đạo hàm của các hàm số sau :  a) y = 3x − 5 b) y =4 − 0,6x + 7; c) y = 4x −  ; d) y =   f)  5.2 Cho f(x) = 3  − 4x + 9. Tính f′(1) 5.3 . Cho φ(x) = 8/x . Chứng minh rằng φ’ (2) = φ’ (-2) 5.4 Chứng minh rằng hàm số : y = | x – 1| không có […]

Bài Ôn tập chương IV- Sách bài tập đại số và giải tích 11

Đang tải… 4.47 : Tính các giới hạn sau :  4.48 Tìm giới hạn của dãy số ()  với :  4.49 Viết số thập phân vô hạn tuần hoàn 2,131131131… (chu kì 131) dưới dạng phân số. 4.50 Cho dãy số () xác định bởi a) Chứng minh rằng  > 0 với mọi n. b) Biết (  ) có giới hạn hữu hạn. Tìm giới hạn đó. 4.51 Cho […]

Bài tập phần Hàm số liên tục – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Đang tải… 4.32   Vẽ đồ thị của hàm số này. Từ đồ thị dự đoán các khoảng trên đó hàm số liên tục và chứng minh dự đoán đó. 4.33 Cho ví dụ về một hàm số liên tục trên (a; b] và trên (b; c) nhưng không liên tục trên (a; c) 4.34 Chứng minh rằng nếu […]

Bài tập phần giới hạn của hàm số – Sách bài tập đại số và giải tích 11.

Đang tải… BÀI TẬP :  4.18 : Dùng định nghĩa tìm các giới hạn : 4.19  a) Vẽ đồ thị hàm số f(x) . Từ đó dự đoán về giới hạn của hàm số f(x) khi x →  0 . b) Dùng định nghĩa để chứng minh dự đoán trên.  4.20 a) Chứng minh rằng hàm số […]

Bài tập về giới hạn của dãy số – Sách bài tập đại số và giải tích 11

Đang tải… BÀI TẬP  4.1 Biết rằng dãy số  có giới hạn là 0. Giải thích vì sao dãy số với  = | | cũng có giới hạn là 0. Chiều ngược lại có đúng không ? 4.2 Cho biết dãy số  có giới hạn hữu hạn, còn dãy số không có giới hạn hữu hạn. Dãy số (  + ) có thể […]