Unit 6 Global warming (A. Pronunciation) trang 5 – Sách bài tập tiếng anh 11 – Chương trình mới

Loading...
()

Đang tải…

 

(Đọc to các câu hỏi sau với ngữ điệu phù hợp. Đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (ngữ điệu giảm).)

1. What is global warming?
2. Is global warming human-made?
3. Do you use LED light bulbs at home?
4. How serious is the problem?
5. Are you concerned about the rise in temperature?

Key

Unit 6 Global warming

(Thực hành đọc to các  trao đổi sau đây và đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu) của các câu hỏi.)

1. A: You know, global warming is real. 4. A: Global warming may lead to famine.
B: It’s real? B: Lead to famine?
2. A: We should take action now before it is too late. 5. A: Most causes of global warming are related to the increase in greenhouse gases
B: What should we do? B: Most causes of what?
3. A: I think we should reduce our use of paper products.  6. A: Most causes of global warming are related to the increase in greenhouse gases.
B: You do? B: What are greenhouses gases?

Key

Unit 6 Global warming

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Chuyên đề Phương trình hàm – Toán 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *