Unit 6 Global warming (E. Writing) trang 9 – Sách bài tập tiếng anh 11 – Chương trình mới

Loading...
()

Đang tải…

 

(Viết câu, sử dụng các từ và cụm từ được đưa ra. Thay đổi các mẫu từ hoặc thêm một số từ, nếu cần.)

1. Global warming / increase / earth’s average surface temperature / due to / warming effects / greenhouse gases /.

____________________________________________
2. Main cause / global warming / burning of fossi fuels natural gas, oil, and coal /.

____________________________________________
3. Even slight increases / levels / carbon dioxide atmosphere / can / cause significant / rise / temperature /.

____________________________________________
4. There / connection / between / recent droughts and / climate change /.

____________________________________________
5. Farming / contribute / more than 30 percent / total greenhouse gas emissions /.

____________________________________________
6. overuse / chemical fertilisers serious threat / environment /.

____________________________________________
7. Warming / earth’s atmosphere cause ‘ sea-level rise /.

____________________________________________
8. Many animal species / in / danger of extinction / due to / loss / habitat / and / inability / adapt / climate change/.

Loading...

____________________________________________
9. Global warming / may lead extreme weather events /, / include / heat waves / floods / powerful storms / which / affect / people’s lives /.

____________________________________________
10. Every one / us / can / help / protect and sustain / our environment / changing / consumption habits /.

____________________________________________

Key

1. Global warming is the increase in the earth’s average surface temperature due to the warming effects of greenhouse gases.
2. The main cause of global warming is the burning of fossil fuels, such as natural gas, oil, and coal.
3. Even slight increases in the levels of carbon dioxide in the atmosphere can cause a significant rise in temperature.
4. There is a connection between the recent droughts and climate change.
5. Farming contributes more than 30 percent of the total greenhouse gas emissions.
6. The overuse of chemical fertilisers is a serious threat to the environment.
7. The warming of the earth’s atmosphere causes sea-level rise.
8. Many animal species are in danger of extinction due to the loss of their habitat and inability to adapt to climate change.
9. Global warming may lead to extreme weather events, including heat waves, floods, and powerful storms, which could affect people’s lives.
10. Every one of us can help to protect and sustain our environment by changing our consumption habits.

(Viết một bài luận có từ 160-180 từ về sự ấm lên toàn cầu, sử dụng dàn ý dưới đây.)

Xem thêm  Luyên tập phân tích đề, lập dàn ý cho bài nghị luận văn học – Bài Tập ngữ văn lớp 11 nâng cao tập 2

Unit 6 Global warming

Students’ answers

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *