Unit 7 Further education (C. Reading) trang 13 – Sách bài tập tiếng anh 11 – Chương trình mới

Loading...
()

Đang tải…

 

(Đọc văn bản sau đây về hệ thống giáo dục của Úc và điền vào mỗi khoảng cách với một từ từ hộp.)

private         flexible      further    practical        social

Australia’s school education is 13 years, including primary school, (1)_______ school, and senior secondary school.

Primary school: 7-8 years from Kindergarten to Year 6 or 7 Secondary school: 3-4 years, Years 7 to 10 or 8 to 10 Senior secondary school: 2 years, Years 11 and 12 After completing senior secondary school, students can choose to pursue (2)_______ education which is generally divided into higher education and vocational education and training.

Higher education courses are mainly offered by 43 universities in Australia – 40 public universities, two international universities, and one (3) _______ university. Most of them rank highly for quality of education and student satisfaction. Among these are 15 universities ranked in the top 100 in the latest Times Higher Education ranking results (2014).

There are three main types of higher education, which provides students with bachelor’s, master’s, and doctoral degrees in a wide range of courses in both natural and (4) _______   sciences. Higher education qualifications include:

Unit 7

Most of the programmes are (5)_______ , allowing students to enrol in a double degree programme, and obtain two bachelor’s degrees. Vocational courses which lead to Australian Vocational Education and Training (VET) qualifications offer opportunities for (6)_______ work to students who prefer to focus on finding a job. These courses are taught by experienced teaching staff and experts to ensure all students are prepared for the workforce.

Xem thêm  Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 11 – Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Key

1. Secondary               2. further                               3. private

4. Social                        5. flexible                              6. practical

(Dựa trên thông tin trong văn bản, hãy hoàn thành các câu sau đây với không quá năm từ.)

Loading...

1. In Australia, school education is divided into three levels:_______
2. In further education, students can pursue _______
3. Australian universities can be categorised as_______
4. Students can_______when they successfully complete double degree courses.
5. Students in vocational education are often taught and trained_______in the field.

Key

1. Academic                  2. Undergraduate            3. Skills

4. Scholarships            5. Qualifications               6. professional

(Dựa trên thông tin trong văn bản, hãy quyết định xem các câu sau đây là đúng (T), sai (F), hay không xác định (NG). Đánh dấu các ô.)

Unit 7

Key

1.NG       2. F      3. F

4. F        5.T         6.NG

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 11 – Trường THPT Trần Cao Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *