Unit 8 Our world heritage sites (D. Speaking) trang 20 – Sách bài tập tiếng anh 11 – Chương trình mới

Loading...
()

Đang tải…

 

(Chọn tùy chọn tốt nhất để hoàn thành các câu sau đây.)

1. I suggest ______

A. visit Thien Mu Pagoda

B. to visit Thien Mu Pagoda

C. visiting Thien Mu Pagoda

2. How about ______  ?

A. Explore Paradise Cave

B. Exploring Paradise Cave

C. To explore Paradise Cave

3. Why don’t we ______?

A. Go there by train

B. To go there by train

C. Going there by train

4. Let’s ______

A. Seeing the relics from the excavation site

B. To see the relics from the excavation site

C. See the relics from the excavation site

5. How do you feel about  ______ ?

A. Climb the highest mountain in the area

Loading...

B. Climbing the highest mountain in the area

C. To climb the highest mountain in the area

Key

1.C       2. B         3. A         4. C       5. B

(Đánh số các câu đúng thứ tự để thực hiện cuộc trò chuyện.)

a.Well, it sounds interesting. How should we get there?

b. But Hue is so far away from here, and we only have two days. I’m afraid we will spend most of the time travelling. Why don’t we visitTrang An Scenic Landscape Complex?

c. It is both a natural and cultural site, so there will be something for everyone to see.

d. There is a coach which starts at six in the morning. It can take us right to the site.

Xem thêm  Đường thẳng và mặt phẳng song song – Sách bài tập Hình Học lớp 11

e. I’d like to suggest visiting the Complex of Hue Monuments. There are a lot of things to do and to see there

f. What’s special about this heritage site?

g. OK, let’s suggest this site to our class teacher. I hope he likes the idea.

h.Where shall we go on our next field trip?

Key

1. h       2. e      3. b         4. f        5.c        6. a        7.d      8. g

(Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc trò chuyện tương tự để quyết định địa điểm di sản mà cả hai bạn muốn ghé thăm.)

Unit 8

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *