Unit 9 Cities of the future (A. Pronunciation) trang 27 – Sách bài tập tiếng anh 11 – Chương trình mới

Loading...
()

Đang tải…

 

(Quyết định xem các câu hỏi đuôi trong câu trả lời của B có tăng hay giảm ngữ điệu. Đánh dấu (tăng ngữ điệu) hoặc (giảm ngữ điệu) sau các câu hỏi đuôi.)

1.A: People living in the city are at a great risk of developing a lung disease.

B: Because the air is polluted, isn’t it?

2. A: I’ve been living here for twenty years. I know every corner in this town.

B: So you know where to buy second-hand books, don’t you? I’m looking for some.

3. A: I’ve invited Ann to a concert, but she can’t make it. She has an English test tomorrow.

B: She has to do some revision tonight, doesn’t she?

4. A: The nightlife in this city is so boring.

B: It isn’t. I know a night market just round the corner. Let’s try some local food there, shall we?

5. A: The government should look for ways to deal with the traffic problems here.

Loading...

B: I agree. They shouldn’t allow vending carts to move in the streets during the rush hour, should they?

Key

Unit 9 Cities of the future

(Luyện tập các trao đổi trong bài 1 với một người bạn.)

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Ôn tập văn học trung đại viêt nam – Bài tập ngữ văn lớp 11 nâng cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *