Unit 9 Cities of the future (D. Speaking ) trang 31 – Sách bài tập tiếng anh 11 – Chương trình mới

Loading...
()

Đang tải…

 

Bài 1. Mai and John are talking about the cities of the future. Choose the correct sentences (a-e) to complete the conversation. Then practise it with a partner.

(Mai và John đang nói về những thành phố tương lai. Chọn câu đúng (a-e) để hoàn thành cuộc trò chuyện. Sau đó thực hành nó với một người bạn.)

a.More people will move to the city. More people means more energy consumption and more carbon dioxide emissions.

b.Exactly. For example, global warming will become worse.

c.I’m writing an essay on cities in 2050.

d.Yes. But in my essay conclusion I’ll express my hope that some things could get better in 2050.

e.I’m afraid the pessimistic. Big cities nowadays face too many insoluble problems.

Mai: What are you doing, John? You look so thoughtful.

John: (1)___________________

Mai: Interesting topic, isn’t it? Are you taking the optimistic or pessimistic viewpoint?

John: (2)___________________

Mai: You mean these problems can’t be solved, can they?

John: (3)___________________

Mai: Why do you think so?

John: (4)___________________

Loading...

Mai: I see … It seems that you’ve got enough ideas for your essay, haven’t you?

John: (5) ___________________

Key

1. c        2.e          3. b            4. a          5.d

(Làm việc theo cặp. Sử dụng thông tin dưới đây để thực hiện một cuộc trò chuyện.)

– A and B: greet each other

-A: ask why B looks thoughtful

–  B: tell A s/he’s writing an essay on cities in the future

Xem thêm  Ôn tập chương 4: Giới hạn – Đại số và Giải tích 11

– A: ask if B is taking the optimistic or

pessimistic viewpoint

– B: tell A s/he is optimistic and give reasons

(e.g. There are projects to make cities greener.)

-A: ask B to clarify his/her ideas

–  B: give examples (e.g. build more parks, use renewable sources of energy, etc.)
A: agree with B

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *