Category Archives: Sách BT Vật Lý 11

Phần Hai – Hướng Dẫn Giải Và Đáp Số – Chương VII – Bài Tập Cuối Chương VII – trang 188 – Sách bài tập vật lý 11

Đang tải… VII.1. D.                 VII.2. A.                VII.3. C. VII. 4. B.                VII.5. B.                 VII.6. C. VII. 7. Theo đề bài: k1 = -2 Xem hình VII.1G.  Tương tự : VII.8. Khi S’2 hiện trên […]

Phần Hai – Hướng Dẫn Giải Và Đáp Số – Chương VII – Bài 34 : Kính thiên văn – trang 187 – Sách bài tập vật lý 11

Đang tải…   34.1. C.              34.2. A.               34.3. D.               34.4. C .               34.5. A. 34.6. Vẽ đường truyền của chùm tia sáng : xem Hình 34.1G. 34.7. a) Theo đề bài […]

Phần Hai – Hướng Dẫn Giải Và Đáp Số – Chương VII – Bài 33 : Kính hiển vi – trang 185 – Sách bài tập vật lý 11

Đang tải… 33.1.C.             33.2. B.                33.3. C. 33.4.C.             33.5. B.                33.6. B. 33.7. a) Khoảng có thể xê dịch vật MN tương ứng với khoảng CvCc có thể xê dịch ảnh […]

Phần Hai – Hướng Dẫn Giải Và Đáp Số – Chương VII – Bài 32 : Kính Lúp – trang 184 – Sách bài tập vật lý 11

Đang tải… 32.1. D.      32.2. A.       32.3. B        32.4. A         32.5. B  32.6.  Khoảng đặt vật: 16,13 mm ≤ d ≤ 31,25 mm. Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực : 32.7. Hình 32.1G. Quan sát vật qua kính nghĩa li quan sát ảnh của […]

Phần Hai – Hướng Dẫn Giải Và Đáp Số – Chương VII – Bài 31 : Mắt – trang 181 – Sách bài tập vật lý 11

Đang tải… 31.1. D.             31.2. B.                  31.3. C.             31.4. B.             31.5. B.                  31.6. C 31.7. A.             31.8. C.                  31.9. D.             31.10. A.             31.11. C. […]

Phần Hai – Hướng Dẫn Giải Và Đáp Số – Chương VII – Bài 30 : Giải bài toán về hệ thấu kính – trang 179 – Sách bài tập vật lý 11

Đang tải… 30.1. D.         30.2. C.           30.3. B            30.4. A. 30.5. D          30.6. D            30.7. B. 30.8.a) Ảnh ảo cách O2 một đoạn 10 cm. Ảnh cùng chiều và bằng 1/2 vật. Vẽ ảnh theo […]

Phần Hai – Hướng Dẫn Giải Và Đáp Số – Chương VII – Bài 29 : Thấu kính mỏng – trang 174 – Sách bài tập vật lý 11

Đang tải… 29.1. D.       29.2. C.           29.3. D.          29.4. D.           29.5. C.              29.6.C 29.7. D.       29.8. C.           29.9. C.          29.10, B.         29.11.B. […]

Phần Hai – Hướng Dẫn Giải Và Đáp Số – Chương VII – Bài 28 : Lăng Kính – trang 173 – Sách bài tập vật lý 11

Đang tải… 28.1. B.       28.2. D.            28.3. C. 28.4. C.       28.5. D.            28.6. A. 28.7. a) ở I :i = 0 ⇒ r = 0. Tia sáng truyền thẳng vào lăng kính (Hình 28.1G). ở J : iJ = 30° (góc có cạnh tương […]

Phần Hai – Hướng Dẫn Giải Và Đáp Số – Chương VI – Bài Tập cuối chương VI – trang 171 – Sách bài tập vật lý 11

Đang tải…  Hướng Dẫn Giải Và Đáp Số  – Bài Tập cuối chương VI  Vl.1. C.               VI.2. B.              VI.3. C.             VI.4. A IV.5. A.                VI.6. D. IV. 7. Hướng của Mặt […]

Phần Hai – Hướng Dẫn Giải Và Đáp Số – Chương VI – Bài 27 : Phản xạ toàn phần – trang 169 – Sách bài tập vật lý 11

Đang tải… 27.1. D.           27.2. D.           27.3. D. 27.4. D.           27.5. D.           27.6. D. 27.7.   27.8. a) Tia SO có tia khúc xạ. OJ truyền theo phương một bán kính (Hình 27.1G). Do đó tại J, góc tới bằng […]

Phần Hai – Hướng Dẫn Giải Và Đáp Số – Chương VI – Bài 26 : Khúc Xạ ánh sáng – trang 168 – Sách bài tập vật lý 11

Đang tải… 26.1.B.                 26.2. C.               26.3. A.                     26.4. A. 26.5.B.                 26.6. D.               26.7. B. 26.8.   Theo đề ra : n1sin60º = n2sin45° = n3sin30°. Ta phải tìm r3 nghiệm đúng phương trình :   26.9. CC’ = 7 cm ⇒ HC – HC’ = h(tani – tanr) = 7 cm (Hình 26.1G). […]

Phần Hai – Hướng Dẫn Giải Và Đáp Số – Chương V – BàiTập Cuối Chương V – trang 163 – Sách bài tập vật lý 11

Đang tải… V.1. A. Cảm ứng từ trong ống dây dẫn hình trụ có độ dài l, gồm N vòng dây trong đó có dòng điện cường độ I được tính theo công thức : Vì N vòng dây dẫn có cùng đường kính d được quấn sít nhau trên suốt chiều dài l của […]

Phần Hai – Hướng Dẫn Giải Và Đáp Số – Chương V – Bài 25 : Tự Cảm – trang 160 – Sách bài tập vật lý 11

Đang tải… 25.1. D.              25.2. C.             25.3. C. 25.4. B.              25.5. B.             25.6. B. 25.7.a) Độ tự cảm của ống dây dẫn : Thay số, ta tìm được : b) Độ lớn của suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây dẫn : […]