Bài 1 – Este – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

Loading...
()

Đang tải…

1.1 Ứng với công thức phân tử (CIPT) C4H82 có bao nhiêu este đồng phân của nhau ?

A. 2                             B. 3                         C. 4                           D. 5

1.2 Cho các chất có công thức cấu tạo sau đây :

(1) CH3CH2COOCH3 ; (2) CH3OOCCH3 ; (3) HCOOC2H5 ; (4) CH3COOH5

(5) CH3CHCOOCH3 ; (6) HOOCCH2CH2OH ; (7) CH3OOC-COOC2H5 

COOC2H5

Những chất thuộc loại este là

A. (1), (2), (3), (4), (5), (6).                          B. (1), (2), (3), (5), (7).

C. (1), (2), (4), (6), (7).                                D. (1), (2), (3), (6), (7).

1.3 Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2 X tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng đươc với natri. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOH.                                            B. CH3COOCH3.

C. HCOOCH3.                                            D. OHCCH2OH.

1.4 Hợp chất X có công thức cấu tạo : CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

A. etyl axetat.                                             C. metyl propionat.

Xem thêm  Tích phân và ứng dụng – Tài liệu ôn thi THPTQG Toán

C. metyl axetat.                                          D. propyl axetat.

1.5 Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H82 (có mặt H2SO4 loãng) thu được 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Tên gọi của E là

A. metyl propionat.                                     B. propyl fomat.

C. ancol etylic.                                            D. etyl axetat.

1.6 Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 g este X có công thức phân tử C3H62 trong 100g dung dịch NaOH 4%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,4 g chất rắn. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOC2H5.                                          B. HCOOC3H5.

C. CH3COOCH3.                                      D. CH3COOC2H5.

1.7 * Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 7,85g hỗn hợp hai muối của hai axit là đồng đẳng kế tiếp và 4,95g hai ancol  bậc I.

Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của hai este là :

A. HCOOCH2CH2CH3, 75% ; CH3COOC2H5, 25%.

Xem thêm  Đề thi thử THPT quốc gia lần 1 môn Toán trường THPT Trần Phú MĐ210

B. HCOOC2H5, 45% ; CH3COOCH3, 55%. .

C. HCOOC2H5, 55% ; CH3COOCH3, 45%.

Loading...

D. HCOOCH2CH2CH3, 25% ; CH3COOC2H5, 75%.

1.8 Este X có công thức đơn giản nhất là C2H4 Đun sôi 4,4 g X với 200 g dung dịch NaOH 3% đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng thu được 8,1 g chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3CH2COOCH3.                            B. CH3COOCHH2CH3.

C. HCOOCH2CH2CH3.                         D. HCOOCH(CH3)2.

1.9 Đồng phân nào trong số các đồng phân mạch hở có công thức phân tử C2H4O2 tác dụng được với

A. Dung dịch natri hiđroxit ?

B. Natri kim loại ?

C. Ancol etylic ?

D. Dung dịch AgN03/NH3 sinh ra Ag ?

Viết các phương trình hoá học minh hoạ.

1.10 Este đơn chức X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, O lần lượt là 48,65% ; 8,11% và 43,24%.

a). Tìm công thức phân tử, viết các cộng thức cấu tạo có thể có và gọi tên X.

b) Đun nóng 3,7 g X với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Từ dung dịch sau phản ứng, thu được 4,1g muối rắn khan. Xác định công thức cấu tạo của X.

1.11 Hai este X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44.

a) Tìm công thức phân tử của X và Y.

b) Cho 4,4 g hỗn hợp X và Y tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,45 g chất rắn khan và hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Xác định công thức cấu tạo của X, Y và gọi tên chúng.

Xem thêm  Khái niệm về khối đa diện – Kiến thức cơ bản – Giải bài tập hình học 12

1.12 Este đơn chức X thu được từ phản ứng este hoá giữa ancol Y và axit hữu cơ Z (có xúc tác là H2S04). Đốt cháy hoàn toàn 4,3 g X thu được 4,48 lít khí C02 (đktc) và 2,7 g nước. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và tên gọi của X. Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế X từ axit và ancol tương ứng.

1.13 Hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic. Chia X thành ba phần bằng nhau.

Cho phần một tác dụng với natri dư thấy có 3,36 lít khí H2 thoát ra (đktc).

Phần hai phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M.

Thêm vào phần ba một lượng H2S04 làm xúc tác rồi thực hiện phản ứng este hoá, hiệu suất đạt 60%.

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của hỗn hợp X đã dùng và khối lượng este thu được.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *