Bài 7 – Cấu tạo và tính chất của Cacbonhiđrat – Sách Bài tập Hóa học lớp 12

()

Đang tải…

7.1. Fructozơ thuộc loại

A. polisaccarit.

B. đisaccarit

C. monosaccarit

D. polime

7.2  Xenlulozơ không thuộc loại

A. cacbohidrat

B. gluxit

C. polisaccarit

D. đisaccarit

7.3. Mantozơ và tinh bột thuộc loai

A. monosaccarit.

B. đisaccarit

C. polisaccarit

D. cacbohiđrat.

7.4. Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ đều có thể tham gia phản ứng

A. tráng bạc.

B. với Cu(OH)2.

C. thủy phân

D. đổi màu iot

7.5. Phản ứng glucozơ lên men tạo ra ancol etylic :

HÓA 12

Trong các nhận xét dưới đây về phản ứng này, nhận xét nào đúng ?

A. Đây không phải là phản ứng oxi hoá – khử.

B. Đây là phản ứng oxi hoá – khử trong đó cacbon bị oxi hoá.

C. Đây là phản ứng oxi hoá – khử trong đó cacbon bị khử.

D. Đây là phản ứng oxi hoá – khử trong đó một số nguyên tử cacbon bị oxi hoá, một số nguyên tử cacbon bị khử.

7.6 Trong các phản ứng oxi hoá – khử dưới đây, ở phản ứng nào, glucozơ thể hiện tính oxi hoá ?

A. Glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac tạo ra amoni gluconat.

B. Glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm tạo ra natri gluconat.

C. Glucozơ tác dụng với hiđro đun nóng có Ni làm xúc tác tạo ra sobitol.

D. Glucozơ tác dụng với dung dịch brom tạo ra axit

7.7 Cho m g tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75 g kết tủa. Giá trị của m là

Xem thêm  Tổng hợp kiến thức & bài tập về góc và khoảng cách – Toán 12

A. 75.

B. 65.

C. 8.

D. 55.

7.8 Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác là axit sunfuric đặc, đun nóng. Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat cần dùng dung dịch chứa m kilogam axit nitric (hiệu suất phản ứng 90%). Giá trị của m là

A. 30.

B. 21.

C. 42.

D. 10.

7.9 Hợp chất X cộ công thức phân tử C6H14O6. Chất X có thể được điều chế từ glucozơ. X tác dụng với natri tạo ra hợp chất C6H8Na6O6, tác dụng với đồng(II) hiđroxit tạo ra phức đồng màu xanh lam, tác dụng với anhiđrit axetic tạo ra chất C18H26012.

Hãy cho biết tên và công thức cấu tạo của X.

7.10 Cho xenlulozo tác dụng với anhiđrit axetic, người ta thu được axit axetic và 82,2 g hỗn hợp rắn gồm xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat. Để trung hoà 1/10 lượng axit tạo ra cần dùng 80 ml dung dịch NạOH 1M.

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng.

b) Tính phần trăm khối lượng từng chất trong hỗn hợp rắn thu được.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.