Bài 7 Công Dân Với Các Quyền Dân Chủ – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

Loading...
()

Đang tải…

 

Câu 1. Quyền bầu cử và ứng cử là

A. Quyền tự do cơ bản của công dân trong lĩnh vực xã hội.

B. Quyền nhân thân của công dân trong lĩnh vực dân sự.

C. Quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị.

D. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội’của công dân.

Câu 2. Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân, thông qua đó, nhân dân

A. Thực thi dân chủ trực tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.

B. Thực thi dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.

C. Thực thi quyền tự do ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.

D. Thực thi quyền tự do ngôn luận ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước.

Câu 3. Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc

A. Trực tiếp, dân chủ, tự nguyện, bình đẳng.

B. Gián tiếp, tự nguyện, bình đẳng, tự do.

C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.

D. Tự nguyện, bình đẳng, tự do, dân chủ.

Câu 4. Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào sau đây là đúng với quy định của pháp luật?

A. Nhờ người thân viết phiếu bầu và bỏ phiếu hộ.

B. Trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu.

C. Viết phiếu bầu, dán kín gửi qua đường bưu điện.

D. Đề nghị những người trong tổ bầu cử viết phiếu bầu và bỏ phiếu hộ.

Câu 5. Khẳng định nào dưới đây là đúng với quyền bầu cử của công dân?

A. Những người đủ 18 tuổi trở lên, trừ trường họp pháp luật quy định không được bầu cử.

B. Những người đủ 19 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử.

C. Những người đủ 20 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử.

D. Những người đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử.

Câu 6. Trường họp thực hiện việc bầu cử nào sau đây là đúng vói quy định của pháp luật?

A. Cha mẹ nhờ con đã thành niên đi bỏ phiếu bầu cử hộ.

B. Không tự viết được, nhờ người viết phiếu bầu và tự bỏ vào hòm phiếu kín.

C. Vận động bạn bè, người thân bỏ phiếu cho một người.

D. Mang phiếu về nhà, suy nghĩ kĩ rồi quay lại điểm bầu cử để bỏ phiếu.

Câu 7. Việc cử tri không tự viết được phiếu bầu phải nhờ người viết hộ(người viết hộ phải đảm bảo bí mật phiếu bầu), sau đó cử tri phải tự mình bỏ phiếu là thể hiện nguyên tắc

A. Phổ thông.                      B. bình đẳng.

C. Trực tiếp.                       D. bỏ phiếu kín.

Câu 8. Quy định người ốm đau, già yếu, tàn tật được tố bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến nơi ở của cử tri để cử tri nhận phiếu và bầu là thể hiện nguyên tắc

A. Bình đẳng.                      B. phổ thông.

C. Trực tiêp.                          D. bỏ phiêu kín.

Câu 9. Quy định mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên (trừ trường hợp pháp luật quy định không được bầu cử) đều được tham gia bầu cử là thể hiện nguyên tắc

A. Phổ thông.                          B. bình đẳng.

C. Trực tiếp.                          D. bỏ phiếu kín.

Câu 10. Quy định mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu, mỗi lá phiếu có giá trị như nhau là thế hiện nguyên tắc

A. phổ thông.                        B. bình đắng.

C. Trực tiếp.                          D. bỏ phiếu kín.

Câu 11. Những người được tự ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là

A. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật.

B. Công dân Việt Nam từ đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri.

C. Công dân Việt Nam từ đủ 21 tuổi trở lê,n không vi phạm pháp luật.

D. Mọi công dân Việt Nam không vi phạm pháp luật.

Câu 12. Người nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?

A. Người đã được xóa án tích.

B. Người mất năng lực hành vi dân sự.

C. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.

D. Người đang bị tạm giữ.

Câu 13. Việc nhờ người khác bỏ phiếu hộ vi phạm quyền nào sau đây của công dân?

A. Quyên ứng cử của công dân.

B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân.

C. Quyền bầu cử của công dân.

D. Quyền tự do ngôn luận của công dân.

Xem thêm  Bài 1 : ESTE – Chương I – Giải Bài tập Sách Giáo khoa Hóa học 12

Câu 14. Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hai con đường, đó là :

A. Dân chủ và công bằng.

B. Tự ứng cử và bình đăng.

C. Tự ứng cử và trực tiếp.

D. Tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

Câu 15. Công dân từ đủ 21 tuổi trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri đều có thể

A. Tham gia bầu cử Quốc hội.

B. Được tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp.

C. Tự ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân.

D. Tự giới thiệu người ứng cử vào Quốc hội.

Câu 16. Những người nào sau đây có thể được cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trạng, các tổ chức chính trị, xã hội giới thiệu ứng cử?

A. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực và trách nhiệm với cử tri.

B, Công dân từ đủ 20 tuổi trở lên, có năng lực và trách nhiệm với cử tri.

C. Công dân từ đủ 21 tuổi trở lên, không vi phạm pháp luật.

D. Công dân từ đủ 21 tuối trở lên, có năng lực và tín nhiệm với cử tri.

Câu 17. Mỗi công dân được góp phần hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước thông qua quyền nào dưới đây?

A. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

B. Quyền tự do của công dân.

C. Quyền bình đắng của công dân.

D. Quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

Câu 18. Công dân được thế hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua các đại biếu đại diện cho nhân dân ở Trung ương và địa phương do mình bầu ra bằng quyền nào dưới đây?

A. Các quyền tự do của công dân.

B. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

C. Quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

D. Quyền tự do ngôn luận của công dân.

Câu 19. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của ai dưới đây?

A. Quyền của công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.

B. Quyền của công dân từ đủ 20 tuổi trở lên.

C. Quyền của cán bộ, công chức nhà nước.

D. Quyền của mọi công dân.

Câu 20. Một trong những việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân là

A. Tham gia Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương.

B. Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng.

C. Tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.

D. Tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng.

Câu 21. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân được thực hiện

bằng việc làm nào sau đây?

A. Tuyên truyền chính sách của nhà nước ở cộng đồng dân cư.

B. Tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội tại nhả trường.

C. Tham gia lao động công ích ở địa phương.

D. Tham gia giám sát, kiếm tra dự án xây dựng nhà văn hóa xã.

Câu 22 . Công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của mình thông qua việc

A. Tham gia tuyên truyền bảo vệ môi trường ở cộng đồng.

B. Tham gia lao động công ích ở địa phương.

C. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý.

D. Viết bài, đăng báo quảng bá cho du lịch địa phương.

Câu 23. Việc làm nào sau đây là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?

A. Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về xây dựng đường liên thôn.

B. Tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

C. Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh ở khu dân cư.

D. Tham gia lao động công ích ở địa phương.

Câu 24. Việc nào sau đây không thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?

A. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý.

B. Tự ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.

C. Góp ý kiến cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất của xã.

D. Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về bảo vệ môi trường ở địa phương.

Câu 25. Công dân được góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước thông qua

A. Quyền tự do kinh doanh.

B. Việc tham gia các hoạt động xã hội.

C. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

D. Quyền tham gia lao động công ích.

Câu 26. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội có ý nghĩa rất lớn với công dân, vì đó là

A. Cơ sở để công dân thực hiện quyền tự do kinh doanh.

B. Cơ sở pháp lí để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy nhà nước.

Xem thêm  Dạng bài tập phản ứng thủy phân cacbohidrat – Ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học

C. Cơ sở để công dân thực hiện các quyền tự do của mình.

Loading...

D. Cơ sở để công dân tham gia lao động công ích góp phần xây dựng đất nước.

Câu 27. Những ai được thực hiện quyền tố cáo?

A. Mọi cá nhân, tổ chức.

B. Mọi công dân.

C. Những người không vi phạm pháp luật.

D. Những công dân từ đủ 18 tuổi trở lên.

Câu 28. Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ thực hiện

A. Dân chủ gián tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

B. Dân chủ trực tiếp để bảo vệ .mọi lợi ích của công dân.

C. Dân chủ trực tiếp để bảo vệ quyền, lợi ích họp pháp của công dân.

D. Công bằng xã hội cho mọi công dân.

Câu 29. Công dân được đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình bằng quyền

A. Khiếu nại.

B. Tố cáo.

C. Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

D. Tự do ngôn luận.

Câu 30. Công dân được quyền khiếu nại khi thấy

A. Hành vi gây hại cho lợi ích công cộng.

B. Hành vi gây hại cho tài sản của nhà nước.

C. Hành vi gây hại cho tài sản của người khác.

D. Quyết định hành chính xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 31. Công dân được quyền tố cáo khi phát hiện

A. Quyết định kỉ luật của công ty quá nặng với mình.

B. Hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước.

C. Cán bộ thu thuế áp mức thuế cao hơn so với thực tế kinh doanh của công tỵ.

D. Quyết định xử phạt hành chính xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 32. Công dân được quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Khi thấy quyết định xử phạt hành chính xâm phạm lợi ích họp pháp của mình.

B. Khi có căn cứ chứng minh quyết định kỉ luật của cơ quan hoặc công ty là quá nặng với mình.

C. Khi thấy hành vi trái pháp luật gây hại cho lợi ích hợp pháp của công dân.

D. Khi thấy mức thuế phải nộp của mình cao hơn so với quy định.

Câu 33. Người giải quyết khiếu nại lần đầu là

A. Người trực tiếp gửi quyết định hành chính bị khiếu nại.

B. Người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định hành chính bị khiếu nại.

C. Người tiếp nhận đơn khiếu nại..

D. Tất cả những người trong cơ quan có quyết định hành chính bị khiếu nại.

Câu 34. Người giải quyết tố cáo lần đầu là

A. Người tiếp nhận đơn tố cáo.

B. Người đứng đầu các cơ quan có trách nhiệm giải quyết tố cáo ở các cấp.

C. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lí người bị tố cáo.

D. Tất cả những người có trách nhiệm giải quyết tố cáo.

Câu 35. Người giải quyết khiếu nại lần hai íà

A. Người tiếp nhận đơn khiếu nại lần hai.

B. Người trực tiếp gửi quyết định hành chính bị khiếu nại lần hai.

C. Người đứng đầu cơ quan hành chính cấp trên trực tiếp của cơ quan giải quyết khiếu nại lần đầu.

D. Tất cả những người trong cơ quan giải quyết khiếu nại lần hai.

Câu 36. Nếu người khiếu nại không đồng ý với kết quả giải quyết lần đầu hoặc lần hai của người đứng đầu cơ quan giải quyết khiếu nại thì họ có quyền chọn cách nào sau đây?

A. Kiện ra tòa Hành chính thuộc Tòa án nhân dân.

B. Khởi kiện vụ án dân sự tại Tòa án nhân dân. c. Khởi kiện vụ án hình sự Tòa án nhân dân.

D. Đề nghị truy cứu trách nhiệm dân sự với người giải quyết khiếu nại lần đầu.

Câu 37. Nếu người tố cáo có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo là không đúng pháp luật thì người đó có quyền

A. Tố cáo với người tiếp nhận đơn tố cáo.

B. Tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo.

C. Khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân.

D. Khởi kiện vụ án hình sự tại Tòa án nhân dân.

Câu 38. Quyền khiếu nại có ý nghĩa rất lớn với công dân, vì đó là cơ sở để

A. Công dân thực hiện các quyền tự do của mình.

B. Công dân thực hiện quyền tự do ngôn.luận.

C. Công dân thực hiện quyền bình đẳng trước pháp luật.

D. Công dân phục hồi quyền, lợi ích hợp pháp của mình đã bị xâm phạm.

Câu 39. Công dân sử dụng quyền nào sau đây để góp phần ngăn chặn những hành vi trái pháp luật, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, công dân?

A. Quyền khiếu nại của công dân.

B. Quyền tự dơ của công dân.

C. Quyền tố cáo của công dân.

D. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

Câu 40. Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền tố cáo?

Xem thêm  Đề thi thử THPTQG Toán 2018 của Thầy Đặng Việt Hùng – Đề nâng cao 7

A. Chị B nhận được giấy báo của công ty cho nghỉ việc sau khi sinh con.

B. Anh K tình cờ phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép.

C. Chị P nhận được giấy thông báo mức đền bù đất đai không thỏa đáng.

D. Nhà ông T phải nộp tiền điện cao gấp 5 lần những tháng trước.

Câu 41. Trường hợp nào sau đây thể hiện đúng quyền tố cáo của công dân?

A. Lao động nữ tố cáo chủ doanh nghiệp trả lương thấp hơn đồng nghiệp nam.

B. Lao động nam tố cáo bị chủ doanh nghiệp vô cớ cho nghỉ việc.

C. Lao động nữ tố cáo chủ doanh nghiệp vô cớ đánh đập.

D. Lao động nam tố cáo chủ doanh nghiệp ưu tiên lao động nữ hơn nam.

Câu 42. Trong trường hợp nào sau đây chủ thể được sử dụng quyền khiếu nại?

A. Ông B tình cờ chứng kiến một vụ đưa tiền hối lộ.

B. Chị Y nhận được giấy báo đền bù đất đai thấp hơn các nhà hàng xóm.

C. Anh H phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép.

D. Chị M phát hiện chủ một cơ sở kinh doanh đánh đập một lao động.

Câu 43. Sau ngày tham gia bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, N hãnh diện khoe với bạn việc mình không chỉ được đi bầu cử mà còn được bố mẹ nhờ đi bầu cử thay. Theo em, N đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?

A. Nguyên tắc phổ thông.

B. Nguyên tắc bình đẳng.

C. Nguyên tắc trực tiếp.

D. Nguyên tắc bỏ phiếu kín.

Câu 44. Bạn A có chị X bị bệnh tâm thần nhưng lại thích đi bầu cử. A khẳng định chị mình được đi bầu cử, vì ai đủ 18 tuổi trở nên cũng có quyền bầu cử. Nếu là bạn của A, em chọn cách ứng xử nào sau đây cho phù họp?

A. Đồng tình với ý kiến của A.

B. Nói để A biết chị X mất năng lực hành vi dân sự nên không được bầu cử.

C. Khuyên A đi bầu cử hộ để đảm bảo quyền lợi cho chị X.

D. Lựa lời động viên chị X ở nhà.

Câu 45. Học sinh lớp 12A đang thảo luận kế hoạch tổ chức liên hoan chia tay sau khi thi tốt nghiệp phổ thông. Bạn nào cũng hăng hái phát biểu ý kiến. Đây là việc các bạn đang thực hiện

A. Quyền tự do của học sinh trong lớp học.

B. Quyền bình đẳng trong hội họp.

C. Quyền dân chủ trực tiếp.

D. Quyền dân chủ gián tiếp.

Câu 46. Phát hiện một nhóm thanh niên bẻ khóa lấy trộm tài sản của một nhà vắng chủ, Q đã báo cho cơ quan công an biết. Hành vi này thể hiện Q đã thực hiện

A. Quyền khiếu nại.                       B. quyền dân chủ.

C. quyền nhân thân.                       D. quyền tố cáo.

Câu 47. Sau khi phát hiện hành vi nhận hối lộ ‘của cán bộ huyện tại xã Trường Xuân, huyện T, tỉnh A, bà V cần gửi đơn tố cáo đến nơi nào sau đây là đúng quy định của pháp luật?

A. Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân.

B. Ủy ban nhân dân huyện T.

C. Ủy ban nhân dân tỉnh A.

D. Ban Thanh tra Chính phủ.

Câu 48. Trên đường đi học về, B và P phát hiện một số người đang cưa trộm gỗ

trong rừng đầu nguồn. Cả hai bạn cùng đi báo với các chú kiếm lâm đếxử lí.Hai

bạn đã thực hiện

A. Quyền dân chủ trực tiếp của công dân.

B. Quyền khiếu nại của công dân.

C. Quyền tố cáo của công dân.

D. Quyền bình đẳng của công dân.

Câu 49. H năm nay 15 tuổi, làm thuê cho một cửa hàng tại thị trấn X. Em phải làm việc 12 giờ mỗi ngày, ngoài ra H còn bị bà chủ chửi rủa, đánh mang. Nếu là H, em chọn cách nào sau đây để bảo vệ mình ?

A. Bỏ việc ở cửa hàng này, xin vào làm ở cửa hàng khác.

B. Gửi đơn khiếu nại đến Công an thị trấn X.

C. Gửi đơn khiếu nại đến ủy ban nhân dân thị trấn X.

D. Gửi đơn tố cáo đến Công an nhân dân thị trấn X;

Câu 50. Chị p bị Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện kỉ luật với hình thức “Chuyển công tác khác”. Chị muốn gửi đơn khiếu nại. Theo em, chị p phải gửi đơn đến nơi nào sau đây cho đúng quy định của pháp luật?

A. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh.

B. Chủ tịch tỉnh.

C. Liên đoàn lao động huyện.

D. Chủ tịch huyện.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *