Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật Lý lớp 12 – Mã đề 862 – Trường THPT Lê Thánh Tông

()

Đang tải…

Câu 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng
phương, cùng tần số x1 = 3cos(wt + p/6)(cm)
và x2 = 4cos(wt – p/3)(cm) .Biên độ dao động tổng hợp của vật là

 A) 7(cm)                      

B) 0(cm)                       

C) 5(cm)                       

D) 1(cm)                      

Câu 2 : Đơn vị
đo cường độ âm là

A) Ben (B).              

B) Niutơn trên mét vuông (N/m2)      

C) Dexiben (dB). 

D) Oát trên mét vuông (W/m2)

Câu 3 : Moät ñoaïn maïch điện xoay chiều chæ coù hai trong ba phaàn töû điện trở thuần R , cuộn dây thuần cảm L , tụ điện C maéc noái tieáp  Hieäu ñieän theá töùc thôøi ôû 2 ñaàu caû ñoaïn maïch laø u = Ucos(100π.t +π /3)(V) doøng ñieän trong mach laø laø i= Icos(100π.t -π /6) (A).Thì  hai trong ba phaàn töû  ñoù laø:

Câu 4:
Khi cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm tăng 100 lần
thì mức cường độ âm tại đó

A) giảm 20(dB)                 

B) tăng 20(dB)                    

C) giảm 30(dB)             

D) tăng 30(dB)

Câu 5: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(10t + j)  thì tần số của dao động là :

Xem chi tiết dưới đây

Đang tải…

Tải về file word đầy đủ >> TẠI ĐÂY

Xem đáp án >> TẠI ĐÂY

Xem thêm

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Xem thêm  Bài tập trắc nghiệm chương 5: Cảm ứng điện từ – Vật lý 11

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.