Category Archives: Đề thi giáo dục công dân 12

Bài 9 Pháp Luật Với Sự Phát Triển Bền Vững Của Đát Nước – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

Đang tải…   Câu 1. Công dân được A. Kinh doanh bất cứ mặt hàng nào. B. Làm mọi cách để có lợi nhuận cao. C. tự do tuyệt đối trong kinh doanh. D. Tự do lựa chọn mặt hàng kinh doanh theo quy định của pháp luật. Câu 2. Quyền tự do kinh doanh […]

Bài 8 Pháp Luật Với Sự Phát Triển Của Công Dân – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

Đang tải…   Câu 1. “Công dân có thế học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và Sau đại học” là nội dung cua A. Mọi công dân đều có quyền học bất cứ trường nào mà mình muốn. B. Mọi công dân đều có quyền học thường xuyên. C. Mọi công dân […]

Bài 7 Công Dân Với Các Quyền Dân Chủ – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

Đang tải…   Câu 1. Quyền bầu cử và ứng cử là A. Quyền tự do cơ bản của công dân trong lĩnh vực xã hội. B. Quyền nhân thân của công dân trong lĩnh vực dân sự. C. Quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị. D. Quyền tham […]

Bài 6 Công Dân Với Các Quyền Tự Do Cơ Bản – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

Đang tải…   Câu 1. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiếm sát, trừ trường hợp A. Đang đi lao động ở tỉnh A. B. Phạm tội quả tang. C. Đang trong trại an dưỡng của tỉnh. D. Đang đi công tác […]

Bài 5 Quyền Bình Đẳng Giữa Các Dân Tộc, Tôn Giáo – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

Đang tải…   Câu 1. Công dân Việt Nam thuộc bất kì dân tộc nào đang sinh sống trên lãnh thô Việt Nam đều được hưởng quyền và nghĩa vụ ngang nhau. Khẳng định này đề cập đến nội dung của khái niệm nào dưới đây? A. Quyền bình đẳng giữa các công dân. B. […]

Bài 4 Quyền Bình Đẳng Của Công Dân Trong Một Số Lĩnh Vực Của Đời Sống Xã Hội – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

Đang tải…   Câu 1. Bình đắng trong hôn nhân và gia đình là bình đẳng về quyền và nghĩa vụ A. Giữa vợ và chồng trong quan hệ tài sản và nhân thân. B. Giữa vợ, chồng và các thành viên khác trong gia đình. C. Giữa cha mẹ và con trên nguyên tắc […]

Đáp án – Bài 4 Quyền Bình Đẳng Của Công Dân Trong Một Số Lĩnh Vực Của Đời Sống Xã Hội – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

Đang tải…   1. B 2. C 3. C 4. B 5. B 6. C 7. A 8. C 9. B 10. D 11. C 12. C 13. D 14. C 15. C 16. D 17. D 18. D 19. B 20. C 21. C 22. D 23. A 24. B 25. B 26. C […]

Bài 3 Công Dân Bình Đẳng Trước Pháp Luật – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

Đang tải…   Câu 1. Khẳng định “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật” được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây? A. Hiến pháp. B. Bộ Luật Dân sự. C. Luật xử phạt vi phạm hành chính. D. Luật Tố Tụng Dân sự. Câu 2. Khẳng định nào […]

Bài 2 Thực Hiện Pháp Luật – Bài Tập trắc nghiệm Giáo Dục Công Dân 12

Đang tải…   Câu 1. Những hoạt động có mục đích, làm cho pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của công dân là A. Ban hành pháp luật.                              C. Thực hiện pháp luật. […]