Category Archives: Sách BT Vật Lý 12

Chương VIII – Bài 41. Cấu tạo vũ trụ – Trang 209 – Sách bài tập vật lý 12

Đang tải… 41.1. Câu D.             41.2. Câu D.               41.3. Câu B.               41.4.  Câu  B. 41.5. Câu C.             41.6. Câu D.               41.7. Câu C.              41.8. Câu  B. 41.9. Câu A.          […]

Chương VIII – Bài 40. Các hạt sơ cấp – Trang 209 – Sách bài tập vật lý 12

Đang tải… 40.1. Câu D.                 41. 2. Câu A.              40.3. Câu B. 40.4  Hạt nơtrinô ve và phản hạt của nó. 40.5*. Trong phản ứng đó vẫn có bảo toàn khối lượng, vì hạt phôtôn có khối lượng tĩnh bằng 0, nhưng nó luôn luôn chuyển động, nên luôn […]

Bài tập cuối chương VII – Trang 207 – Sách bài tập vật lý 12

Đang tải… VII.1.Câu B.              VII.2. Câu C.                  VII.3. Câu D.             VII.4. Câu B. VII.5. Câu C. VII.6. Câu D          VII.7. Câu C.             VII.8. Câu D.      VII.9. […]

Chương VII – Bài 39 . Phản ứng nhiệt hạch – trang 206 – Sách bài tập vật lý 12

Đang tải… 39.1. Câu C. 39.2. Câu A. Vì hạt nhân X cũng là hạt nhân heli, nên năng lượng toả ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là : 39.3. Câu D.              39.4. Câu C.                   39.5. Câu C. 39.6. […]

Chương VII – Bài 38 . Phản ứng phân hạch – trang 205 – Sách bài tập vật lý 12

Đang tải… 38.1. Câu C.                   38.2. Câu D.                        38.3. Câu C. 38.4. Câu D.                   38.5. Câu D.                        38.6. Câu […]

Chương VII – Bài 37 . Phóng Xạ – trang 202 – Sách bài tập vật lý 12

Đang tải… 37.1. Câu D.                    37.2. Câu B.                 37.3. Câu A. 37.4. Câu D                     37.5. Câu C.                 37.6. Câu C. 37.7. Câu B. Gọi  là số hạt nhân phóng xạ […]

Chương VII – Bài 36. Năng lượng liên kết của hạt nhân phản ứng hạt nhân – trang 199 – Sách bài tập vật lý 12

Đang tải… 36.1. Câu C.           36.2. Câu C.               36.3. Câu D.                  36.4. Câu D. 36.5.Câu C.            36.3. Câu B.               36.7. Câu A. 36.8.Câu D. Theo định […]

Chương VII – Bài 35. Tính chất và cấu tạo hạt nhân – trang 198 – Sách bài tập vậ lý 12

Đang tải… 35.1.Câu C.           35.2. Câu B.             35.3. Câu C.             35.4. Câu A. 35.5.Câu C.           35.6. Câu D.             35.7. Câu B.             35.8. Câu D. 35.9. Câu C 35.10. Hạt nhân : Hạt […]

Bài tập cuối chương VI – Trang 195 – Sách bài tập vật lý 12

Đang tải… VI.1. CâuD.             VI.2. Câu D.                VI.3. Câu D.             VI.4. Câu A. VI.5. Câu D.            VI.6. Câu D.                VI.7. Câu A.             VI.8. Câu D. VI.9. Câu D.            […]

Chương VI – Bài 34. Sơ lược về LAZE – trang 193 – Sách bài tập vật lý 12

Đang tải… 34.1.Câu D.         34.2. Câu D            34.3. Câu A.               34.4. Câu D. 34.5.Câu B.          34.6. Câu D.           34.7. Câu A.               34.8. Câu C. 34.9. a) Thể […]

Chương VI – Bài 33. Mẫu nguyên tử bo – trang 191 – Sách bài tập vật lý 12

Đang tải… 33.1. Câu D.       33.2.Câu D.            33.3. Câu D.           33.4. Câu D. 33.5. Câu C.       33.6. Câu C.           33.7. Câu C.           33.8. Câu C. 33.9.Câu B.        33.10. Câu B    […]

Chương VI – Bài 32. Hiện tượng quang điện trong – trang 187 – Sách bài tập vật lý 12

Đang tải… 32.1.Câu C.         32.2. Câu A.           32.3. Câu D.            32.4. Câu D. 32.5.Câu D.         32.6. Câu C.           32.7. Câu C.            32.8. Câu B. 32.9. Câu B         32.10. […]

Chương VI – Bài 31. Hiện tượng quang điện trong – trang 187 – Sách bài tập vật lý 12

Đang tải… 31.1.Câu C.          31.2. Câu B.             31.3. Câu C.               31.4. Câu C. 31.5.Câu C.          31.6. Câu B.             31.7. Câu B.                31.8. Câu C. […]

Chương VI – Bài 30. Hiện tượng quang điện thuyết lượng tử ánh sáng – trang 185 – Sách bài tập vật lý 12

Đang tải… 30.1. Câu D.           30.2. Câu A.           30.3. Câu B.           30.4. Câu B. 30.5. Câu C.           30.6. Câu D.           30.7. Câu C.          30.8. Câu D. 30.9. Câu A.          […]

Bài tập cuối chương V – trang 184 – Sách bài tập vật lý 12

Đang tải… V.1. Câu B.                     V.2. Câu D.                  V.3. Câu C.  V.4. Câu D.                     V.5 Câu C.                   V.6. Câu D.               V.7. Câu C.                     V.8. Câu D.        […]