Đề kiểm tra cuối học kì I môn toán khối 2 năm 2013-2014

Đang tải… Bài 1:  Tính nhẩm (1 điểm) 12 – 4 = …….                                                                              6 + 5 =…….. 8 + 7  =………                                                                            13 – 5 =...