Đề kiểm tra toán nâng cao lớp 2 – Đề số 1

Đang tải…   Bài 1:Tính? a) 364 +215                                   976 – 525 ………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………  b) 3 x 8 – 10 =………………….          24 :4 – 6...

12 Đề ôn HSG toán 2

Đang tải… Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 2: Tìm một...