Một số bài tập về phép nhân, bảng nhân 2, 3, 4, 5 – Phần 1- Toán hay và khó lớp 2

Loading...
()

Đang tải…

Câu 1:  Viết các tổng sau thành tích:

a. 2 + 2 + 2 +2 + 2

b. 4 + 4 + 4 + 4

c. 5 + 5 + 5 + 5 + 5

 

Câu 2:  Viết các tích dưới dạng tổng của các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả.

a. 2 x 6

b. 8 x 3

c. 7 x 4

 

Câu 3: Thay các biểu thức dưới đây thành tổng của các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả.

a. 4 x 3 + 4

b. 3 x 4 + 3

c. 5 x 2 + 5

 

Câu 4: Viết mỗi biểu thức sau đây thành tích của hai thừa số:

a. 4 x 3 + 4 x 2

b. 3 x 5 + 3 x 3

 

Câu 5: Không tính kết quả của mỗi biểu thức. Hãy điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống.

a. 4 x 3…….4 + 4 + 4 + 4

b. 2 x 4…….2 + 2 + 2 + 2

c. 5 x 4…….5 + 5 + 5

 

Câu 6: Tính:

a. 3 x 4 + 15

b. 5 x 6 + 28

c. 4 x 8 – 17

 

Câu 7: Nối phép tính với nối kết quả đúng:

phép nhân bảng nhan 2, 3, 4, 5

 

Câu 8: Số?

phép nhân bảng nhan 2, 3, 4, 5

 

Câu 9: Điền Số thích hợp và ô trống.

30 < 4 x ……… < 35

 

Xem thêm Một số bài tập về phép nhân, bảng nhân 2, 3, 4, 5 – Phần 2- Toán hay và khó lớp 2 tại đây.

 

Đáp án

Câu 1:

a. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 5

b. 4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 4

c. 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 5

Loading...

 

Câu 2:

a. 2 x 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12

b. 8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24

c. 7 x 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28

 

Câu 3:

a. 4 x 3 + 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16

b. 3 x 4+3=3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15

c. 5 x 2=5 + 5 + 5= 15

 

Câu 4:

a. 4 x 3 + 4 x 2 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 x 5

b. 3 x 5 + 3 x 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 3 x 8

 

 

Câu 5:

a. 4 x 3 < 4 + 4 + 4 + 4

b. 2 x 4 = 2 + 2 + 2 + 2

c. 5 x 4 > 5 + 5 + 5

 

Câu 6:

a. 3 x 4 + 15

= 12 + 15

= 27

 

b. 5 x 6 + 28

= 30 + 28

= 58

 

c. 4 X 8 – 17

= 32 – 17

= 15

 

Câu 7:

phép nhân bảng nhan 2, 3, 4, 5

 

Câu 8:

Xem thêm  Dạng toán tìm số hạng trong một tổng – Phần 2 – Toán hay và khó lớp 2

phép nhân bảng nhan 2, 3, 4, 5

 

Câu 9:

30 < 4 x 8 < 35

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *