Đề kiểm tra cuối tuần 17 Toán lớp 3

()

Đang tải…

Tuần 17 – Đề A

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Giá trị biểu thức ( 24 – 12 : 3 ) x 4 là :

16 … 80 … 20 …

b) Giá trị biểu thức 24 – 12 : 3 x 4 là :

80 … 16 … 8 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

a) Tính tổng của 45 và 20 rồi nhân với 5

( 45 + 20 ) x 5 = ?

A. 325 B. 21 C. 200

b) 156 là giá trị của biểu thức nào dưới đây

A. 450 : 3 + 3 x 2  B. 450 : ( 3 + 3 x 2 )

c) 52 là giá trị của biểu thức nào dưới đây

A. 96 : 2 + 3 B. 46 + 2 x 3

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính ( 123 + 69 ) : 3 = ?

a) ( 123 + 69 ) : 3 = 123 : 3 + 69 = 110 …

b) ( 123 + 69) : 3 = 192 : 3 = 64 …

c) ( 123 + 69 ) : 3 = 123 = 69 : 3 = 146 …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. a) Tô màu các hình chữ nhật

Đề kiểm tra cuối tuần 17 Toán lớp 3

2. Bố năm nay 48 tuổi, tuổi em bằng frac{1}{6} tuổi bố, tuổi anh gấp 2 lần tuổi em . Hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi ?

Bài giải

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

3. Một vận động viên xe đạp trong 3 giờ đầu đi được 90km, trong 3 giờ sau, mỗi giờ đi được 32km. Hỏi người vận động viên đó đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?

Bài giải

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

 

Tuần 17 – Đề B

Phần I. Trắc nghiệm

1.Đúng ghi Đ, sai ghi S

Đề kiểm tra cuối tuần 17 Toán lớp 3

38 … 102 … 46 …

b) Giá trị biểu thức 84 – 12 x 3 là :

48 … 216 … 120 …
Xem thêm  Tiết 43. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét – Sách Bài tập Toán 3 Tập 1

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Có 115 túi đường, mỗi túi có 5kg đường. Người ta bán đi 155kg đường . Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường

A. 420kg B. 89kg C. 120kg

3. Đánh dấu * vào chỗ chấm đặt sau kết quả đúng

a) Giá trị biểu thức 49 – 32 + 21 – 18 là :

20 … 22 … 24 …

b) Giá trị của biểu thức 53 – 47 + 37 – 13 là :

30 … 35 … 40 …

c) Giá trị biểu thức 7 x 4 + 3 x 4 + 20 là :

40 … 50 … 60 …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1.Tính giá trị biểu thức

a) 125 – 45 : 3 = …………… b) (25 + 36 : 6) x 4 = ……………
= …………… = ……………
c) (75 – 42 :6) + 21 = …………… d) 64 – 35 : 7 = ……………
= …………… = ……………

2. Cho biểu thức 3 x 25 + 30 : 5 + 4

Hãy điền dấu ngoặc đơn thích hợp để biểu thức có giá trị là a) 37 ; b) 25

Bài giải

a)…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

b)…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

3. Một tấm vải dài 54m, người thợ cắt ra 18m. Số vải còn lại may quần áo mỗi bộ hết 3m. Hỏi may được bao nhiêu bộ quần áo ?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

 

Tải về file word tại đây.

Xem thêm: 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Các chuyên đề toán lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.