Bài tập ôn tập hè lên lớp 4 – Tiếng Anh 4 – Tài liệu học tập – Part 2

Loading...
()

Đang tải…

Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Bài tập ôn tập hè lên lớp 4 – Tiếng Anh 4 . Chúc các em học tốt!

Bài tập ôn tập hè lên lớp 4

Tiếng Anh 4 – Part 2

Bài 3. Sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh.

1. name / Phuong / My / is. 

________________________________________

2. is / Who / that/ ?

________________________________________

3. are / How / you? 

________________________________________

4. come / May / I / in? 

________________________________________

5. meet / you / Nice / to /. 

________________________________________

6. your / What / name / is / ? 

_____________________________________

7. my/ This/ friend / is / new.

_____________________________________

8. school / Is / small/ your/ bag?

_____________________________________

9. please/ ,/ your /close / book/  

_____________________________________

10. name / Her / / Mary/ is .

_____________________________________

11. his / What / name / is ? 

_________________________________________

12. am / fine / you /, / I/ thank. 

_________________________________________

13. school / big / nice / Her / is / and. 

_________________________________________

14. go / May / out / I /?

_________________________________________

15. she / Who / is / ? 

_________________________________________

16. is / sister / She / my .   

_________________________________________

17. bye / . / See / Good / later / you.

_________________________________________

18. pen / not / My /is / new.

 __________________________________________

19. school / Tran Quoc Tuan/ Primary/ My /is/school. ________________________________________

20. its / What / name / is?

___________________________________________

 

Bài 4. Trả lời những câu hỏi sau.

1. What is your name? 

____________________________________

2. How are you today?  

____________________________________

3. What is the name of your school? 

____________________________________

4. Is your class big?

____________________________________

5. Is your school Kim Dong primary school?

__________________________________

6. Is your school bag is new? 

_______________________________________________

7. Who is this?

____________________________________ sister.

8. What is her name?

_______________________________ Thuy.

9. Who is he? 

______________________________________ friend.

10. What is his name?  

_______________________________  Huan

 

 

 

Bài 5. Gạch chân lỗi sai trong các câu sau rồi viết lại câu cho đúng

1. This is my friend. He is Nga.  

_________________________________________

2. I am fine, thanks you.

 _________________________________________

3. Good bye. She you soon. 

_________________________________________

4. Nice to met you ,too.

_________________________________________

5. That is his school bag? 

_________________________________________

6. What is you name? 

_________________________________________

7. My name’ is Nguyet. 

_________________________________________

8. What is he?  – He is Hoan. 

_________________________________________

9. What is it name? 

_________________________________________

10. That is my friend. Her name is Peter.

______________________________________

 

11. Its is Nguyen Hue primary school.

 ______________________________________

12. Look up the board, please. 

________________________________________

13. Stand down, please. 

________________________________________

14. May I come out? 

________________________________________

15. How are your mother?

 _______________________________________

16. This is new her class.

________________________________________

17. She is my friends

________________________________________

18. Listen after me, please. 

________________________________________

19. Is that your books? 

_________________________________________

20. My mother is fine, thank.

_________________________________________

 

Xem thêm  Ôn tập : Về số tự nhiên Trang 160 SGK – Toán lớp 4 tập 2

Bài 6. Đặt câu hỏi cho những câu trả lời sau.

1_______________________________________?

My name is Huong.

2._______________________________________?

It is Nguyen Du primary school.

3.______________________________________?

Her name is Trang.

4.______________________________________?

She is my mother.

5.______________________________________?

No. My pencil is small.

6._______________________________________?

I’m fine, thank you.

7. ______________________________________?

This is my father.

8._______________________________________?

His name is Huy.

9._______________________________________?

Yes, my house is very nice.

10.______________________________________?

Yes, that is my new school library.

Bài 7. Chọn 1 từ thích hợp điền vào chỗ trống.

 

1. This_____ my school library.

a. are

b. is

c. am

2. ________ up, please.

a. sit

b. read

c. stand

3. ________ is your name?

a. What

b. How

c. May

4. Is _____ notebook big?

a. you

b. your

c. she

5. ______ is Linda.

a. She

b. I

c. He

6. ______ is my classroom.

a. Its

b. That

c. It’s

Loading...

7. Good morning, _____ Lien.

a. this

b. her

c. Miss

8. May I ______ in?

a. go

b. come

c. be

9. I am fine, _______ you.

a. thank

b. thank you

c. thanks

10. How _____ your father?

a. is

b. are

c. am

11. Is your school big _____ nice?

a. but

b. and

c. very

12. No, it _________.

a. isn’t

b. aren’t

c. is

13. ______ is that?  -That is Trung.

a. How

b. What

c. Who

14. _______ this your house?

a. Am

b. is

c. are

15. He is my ______.

a. brother

b. sister

c. mother

16. This is my _______ classroom.

a. new

b. student

c. teacher

17. What is ________ name?

a. its

b. it

c. it’s

18. My house is small ________ nice.

a. and

b. but

c. so

19. Look______ the board, please.

a. at

b. up

c. down

20. ______ I go out?  _ Sure.

a. what

b. May

c. How

Bài 8. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống.

1. H_ w are yo _?                                                

2. S _ t   down, plea _e.

3. St _ _d up, please.

4. Go _ db _ e. See you l _ter.

5. _ pen the b _ ok.

6. C _ ose your boo _.

7. _ hat is h_ s name?

8. Ni_e to m_ et you, please.

9. H_ llo. I’m Lili.

10. I’m f_ ne, tha _ks.

 

11. Is he_ pe_cil s_all?

12. Tha_ is an  e_aser.

13. W _at is i_s name?

14. May  I go o_t ?

15. Re_ d a_ ter  me, please.

16. My cla_  _ room is very ni_ce.

17. Lan is my f _iend.

18. Tha_ is my  s _ ster.

19. He_ nam_ is Mai.

20. Li_ten to m _,  please.

 

Bài 9. Sắp xếp các đoạn hội thoại sau

I, 

___Nice to meet you too.

___Nice to meet you.

_1_What is your name?

___I’m fine, thank you.

___My name is Peter.

___How are you?

II,

___How are you?

___Hello. I’m Tuan.

___I’m fine, thank you.

___Oh, She is Lien. She’s my friend.

___Hi, Tuan. I’m Trung.

___Who’s she?

 

 

III,

___ Linda, this is Peter. He’s my friend.

___ Nice to meet you too.

___ Hello, Linda.

___ Nice to meet you, Peter.

___ Hi, Tonny.

IV,

___Oh, He is my brother, Hung.

___ Hello, Phu. How are you?

___Who is he?

___I’m fine, thanks. And you?

___Fine, thanks.

 

Bài 10. Viết T sau câu đúng và viết F sau câu sai.

1. a. My name is Hoa.

    b. My names is Hoa.

2. a. It name is Quang Trung primary school.

    b. Its name is Quang Trung primary school.

3. a. That is my friend new.

    b. That is my new friend.

4. a. Who is she?  – She is Mai.

    b. Who she is?  – She is Mai.

5. a. May I go out?

    b. May I go in?

 

 

6. a. What is she name?

    b. What is her name?

7. a. I’m fine, thank you.

    b. I’m fine. Thanks you very much.

8. a. He is my friend, Nguyet.

    b. She is my friend, Nguyet.

9. a. Sit down ,please.

     b. Stand down, please.

10. a. Nice to met you, Thanh.

      b. Nice to see you, Thanh.

 

Bài 11. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống

1. This is my _________ library.   

2. I am ________ thank you.

3. Good morning, _________  Minh.

4. May I _________ out?

5. How ______ your mother?

6. She _______ my sister.

7. What _______ its name?

8. ________ name is Mimi.

9. ________ to meet you, too.

10. Goodbye. ________ you soon.

 

11. This is his friend. ____________ is Trung.

12. Is _______ notebook old?

13. No, it is _____ .It’s new.

14. _______. I’m Peter.

15. My school is big _______ nice.

16. ________ that your book?

17. I’m fine, thank you._____ you?

18. This is my ___________ .His name is Binh.

19. Its name is Sao Mai _________school.

20.______up, please

TẢI XUỐNG

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *