Đề kiểm tra cuối kì Tiếng Anh 4 – Tài liệu học tập

Loading...
()

Đang tải…

Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề kiểm tra cuối kì Tiếng Anh 4. Chúc các em học tốt!

I. Chọn từ đúng để hoàn thành câu.

1. Let’s go to the bookshop. I want some……. (book/ books/ a book)

2. I like monkeys …. they are funny. (because/ and/ of)

3. What …. you? (are/ to/ about)

4. …. want some stamps. Let’s go to the post office. (We/ He/ Nam)

5. … do you want to go to the zoo? (What/ Why/ How)

6. What is she ……? (doing/ going/ wearing)

She’s wearing a T-shirt.

7. Peter and Tony…. wearing red caps. (am/ is/ are)

8. My mother is wearing a blouse, a skirt and … shoes. (a/ an/ Ø)

9. …. is the shirt? – It’s red. (What color/ How much/ Which)

10. Let’s go … a picnic this Sunday. (for/ to/ in)

11. ….. do you prefer, beef or chicken? (What/ Which/ Why)

II. Nối câu hỏi với câu trả lời.

What colour are your jeans? It’s red.
Why do you want to go to the toy shop? They are 78,000.
What colour is Linda’s skirt? Great idea!
What is Hoa wearing? They are green.
Let’s go to the food stall! It’s 54,000.
How much are the trousers? She’s wearing a dress.
Which do you prefer, singing or dancing? Because I want some dolls.
How much is your hat? Dancing.
What’s your father wearing? He’s wearing a shirt, jeans, and slippers.
Xem thêm  Đề 16 – Đề học sinh giỏi lớp Toán 4

III. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.

Loading...

Hello everyone. My name is Khiem. I like listening to music and cooking in the free time. I usually go to the sweets shop because I want chocolate. I am wearing a red T-shirt, yellow jeans and green sandals. Tomorrow, I am going to have a picnic with my friends. We are going to take a camera, some fruit and food, an umbrella. We are going to play badminton and blind man’s bluff.

1. What’s the name of the writer?

……………………………………………………………………

2. What does he like doing in the free time?

………………………………………………………………….

3. Why does he go to the sweets shop?

………………………………………………………………….

4. What’s he wearing?

………………………………………………………………….

5. What are they going to do tomorrow?

…………………………………………………………………

6. What are they going to play?

…………………………………………………………………

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *