Đề kiểm tra giữa kì I môn Tiếng Anh 4 – Tài liệu học tập

Loading...
()

Đang tải…

Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề kiểm tra giữa kì I môn Tiếng Anh 4. Chúc các em học tốt!

Part 1:Listening ( 5 points)

Question 1: Listen and number.

Question 2: Listen and write T (true) or F (false).

1. My birthday is on the seventh of April.

2. My birthday is on the sixth of March.

3. My birthday is on the fifteenth of January .

4. My birthday is on the twentieth of June.

Question 3: Listen and draw the lines.

   Question 4: Listen and tick.

Question 5: Listen and write.

1. My birthday is on the – – – – –   of December.

2. His birthday is on the twenty-first of – –  –  –  -.

3. Her birthday is on the  – – – – – –    of October.

4. My friend’s birthday is on the thirtieth of    –  –  –  –  .

Question 6: Look and read. Put a tick  V    or a cross    X  in the box.

Loading...

Question 7: Look and read. Choose the best answer.

1. My name’s Linda. I’m from __________ (America /  England)

2. I’m Mai. I’m ___________ ( Malaysian / Vietnamese)

3. She can’t __________ ( cook / cooks)

4. My birthday is on the __________ ( fifth / fiveth ) of August.

Question 8: Look at the pictures. Look at the letters. Write the words.

Question 9: Choose a word from the box and write it next to numbers from 1-4

Xem thêm  Giáo án môn Toán – Cả năm – Lớp 4

1. Today is (1)………………………………… Mary listens to music.

2. Today is (2)………………………………… She visits her friends.

3. Today is (3)………………………………… She goes to the zoo.

4. Today is (4)………………………………… She reads books.

Part 3: Speaking ( 1 point)

Question 10: Answer the questions about Ss’ nationalities/ birthdays / abilities.

TẢI XUỐNG

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *