Đề thi học kì II Tiếng Anh 4 – Part 2 – Tài liệu học tập

Loading...
()

Đang tải…

Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề thi học kì II Tiếng Anh 4 – Part 2. Chúc các em học tốt!

IV. Choose the correct answer.

25. She wants some pencils. Let’s go to the _____.

A. supermarket               B. factory

C. bookshop                                                        D. post office

26. LiLi wants some _________ . Let’s go to the suprmarket.

A. stamps B. bread        C. books                                              D. erasers

27. Peters wants to see some animals. Let’s go to the_______ .

A. bookshop B. library

C. circus                                                                D. post office

28. Excuse me. -_______ ?

A. Thanks B. No             C. Yes                                                 D. What

29. My mother _______lunch at 12.30.

A. have B. has            C. does                                                D. plays

30. What time_______ she have dinner?

A. do B. does          C. don’t                                               D. doesn’t

31. She works in a factory. She is a_______.

A. worker B. student     C. doctor                                             D. teacher

32. She teaches Maths at Thang Long School. She is a_______.

A. worker B. student     C. doctor                                             D. teacher

33. Do your_______ beef? – Yes, I do.

A. likes B. like            C. to like                                             D. not like

34. Does Linda like fish? -Yes, she_______.

A. doesn’t B. don’t          C. not                                                 D. does

35. Do _______they chicken? – Yes, they do.

A. likes B. to like     C. like                                                    D. not like

Xem thêm  Giáo án các môn tuần 24 lớp 4 – Tài liệu học tập miễn phí

36. Do you _______elephants? – Yes, I do.

Loading...

A. likes B. like           C. to like                                               D. not like

37. Does Linda like hamburgers? – Yes, she_______.

A. doesn’t B. don’t          C. not                                                 D. does

38. Do they _______tigers? – Yes, they do.

A. likes B. to like     C. like                                                    D. not like

39. Does Alan like bears? – No, he_______ .

A. do B. don’t         C. does                                                D. doesn’t

40. How much are the shoes? -_______40,000 dong.

A. It is B. He is       C. These are                                           D. They are

41. He goes to the fashion shop because he wants some_______.

A. blouse B. shirt          C. skirts                                               D. fish

42. She goes to the fashion shop because she wants some_______.

A. blouses B. meat         C. bread                                               D. B & C

43. Linda is_______ the clothing store now.

A. at B. on                C. in                                                  D. out

44. What time do you get up?  I get up ………6 o’clock.
    A.  on B.   at C. in D. of
45. Nam …….TV everyday.
    A. watches B. watch C. watching D.watchs
46. Would you like some  coffee?
    A. Yes, I like. B. Yes, I do. C. Yes, please. D. Yes, I am.
47. What does your mother look like?
    A. She’s kind. B. She is nice. C. She looks thin D. she  strong.
48. …….does your father work?  He works in a factory.
    A. who B. what C. when D. where
Xem thêm  Diện tích hình bình hành – Bài tập Toán 4

VI. Read and answer the questions

Hung is a pupil at Lai Vu Primary school. Hung is tall and thin. He looks weak .Everyday, he gets up at 6 o’clock. He has breakfast at six fifteen. His favoutite food and drink are bread and milk. He goes to school at 7 o’clock. He comes back home from school at four thirty.

49. Where does Hung study? ……………………………………………………….

50. What does Hung look like? ……………………………………………………………………..

51. What does Hung like to eat and drink for his breakfast?……………………

52. What time does Hung go to school? ………………………………………………………..

VII. Use the following words to complete the passage:

stall      shopping       blouse            want   gets up        because

My mother is a doctor. She (53)_____________ early at 5.30. She likes rice for breakfast. Today we want to go somewhere and do some (54) ____________. First, we go to the circus because I (55)______________ to see the animals. Next, we go to the fashion shop because my mother wants to buy a (56)___________ and a T-shirt. Then, we go to the bookshop (57)__________ I want some books and some stamps. Finally, we go to the food (58)___________because we want to buy some rice and meat.

TẢI XUỐNG 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 4 – Tuần 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *