Test 3 – Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4 – Tài liệu học tập

Loading...
()

Đang tải…

Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Test 3 – Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4. Chúc các em học tốt!

ĐỀ 3

I.Circle the odd one out.

1.A.doctor B.farmer C.coffee D.teacher
2.A.bread B.chicken C.rice D.milk
3.A.fit B.look C.strong D.sporty
4.A.animal B.tiger C.monkey D.elephant
5.A.dress B.shirt C.blouse D.clothes

II.Choose the best answers.

1.Mai……..up at six o’clock a.get b.gets c.went
2…….. did he come back from Hue ? a.Where b.What c.When
3.My friend go to school ……… 6.00 clock. a.on b.at c.from
4.Linda likes milk. It is ……… favourite drink. a.her b.his c.my
5.How much ……….the shoes? a.am b.is c.are

III. Match the sentences in column A with those in column B:

                             A

1. What time do you go to bed?

2. What is your favourite food?

3. Where  did you go last Sunday?

4. When did you come back from Hoi An?

                              B

a.     Chicken.

b.     At nine fiteen.

Loading...

c.      Last Sunday.

d.     Sa Pa.

IV. Answer the questions:

1. What time do you go to school?……………………………………………………….

2. What is your favourite food ?…………………………………………………………..

3. Would you like some bread ?………………………………………………………………

4. Where does he work?………………………………………………………………………

5. Where did you go last week?………………………………………………………………

6. What are you going to do?………………………………………………………………..

TẢI XUỐNG 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Xem thêm  Đề học sinh giỏi Toán lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *