Category Archives: Tài liệu Tiếng Anh 4

Đề kiểm tra giữa kì I môn Tiếng Anh 4 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề kiểm tra giữa kì I môn Tiếng Anh 4. Chúc các em học tốt! Part 1:Listening ( 5 points) Question 1: Listen and number. Question 2: Listen and write T (true) […]

Đề thi học kì II Tiếng Anh 4 – Part 2 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề thi học kì II Tiếng Anh 4 – Part 2. Chúc các em học tốt! IV. Choose the correct answer. 25. She wants some pencils. Let’s go to the _____. A. […]

Đề thi học kì II Tiếng Anh 4 – Part 1 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề thi học kì II Tiếng Anh 4 – Part 1. Chúc các em học tốt! I. Odd one out 1. A. Chrismas                         B. Children’s day                    C. Teacher’s day            D. […]

Đề kiểm tra cuối kì Tiếng Anh 4 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề kiểm tra cuối kì Tiếng Anh 4. Chúc các em học tốt! I. Chọn từ đúng để hoàn thành câu. 1. Let’s go to the bookshop. I want some……. (book/ books/ […]

Test 3 – Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Test 3 – Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4. Chúc các em học tốt! ĐỀ 3 I.Circle the odd one out. 1.A.doctor B.farmer C.coffee D.teacher 2.A.bread B.chicken C.rice D.milk 3.A.fit […]

Bài tập ôn tập hè lên lớp 4 – Tiếng Anh 4 – Tài liệu học tập – Part 2

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Bài tập ôn tập hè lên lớp 4 – Tiếng Anh 4 . Chúc các em học tốt! Bài tập ôn tập hè lên lớp 4 Tiếng Anh 4 – Part 2 […]

Bài tập ôn tập hè lên lớp 4 – Tiếng Anh 4 – Tài liệu học tập – Part 1

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Bài tập ôn tập hè lên lớp 4 – Tiếng Anh 4 . Chúc các em học tốt! Bài tập ôn tập hè lên lớp 4 Tiếng Anh 4 – Part 1 […]

Đề cương ôn tập học kì I – Tiếng Anh 4 – Part 2

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề cương ôn tập học kì I – Tiếng Anh 4 – Part 2. Chúc các em học tốt! 8- Số thứ tự: First Eleventh Twenty-first Fortieth Second Twelfth Twenty-second Fiftieth Third […]

Đề cương ôn tập học kì I – Tiếng Anh 4 – Part 1

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Đề cương ôn tập học kì I – Tiếng Anh 4 – Part 1. Chúc các em học tốt! 1- Chào hỏi: Good morning, Good afternoon, Good evening, Goodbye, Bye, Good night […]

Bài tập ôn tập môn Tiếng Anh 4 – Part 2

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Bài tập ôn tập môn Tiếng Anh 4 – Part 2. Chúc các em học tốt! Bài 4. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp. […]

Bài tập ôn tập môn Tiếng Anh 4 – Part 1

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Bài tập ôn tập môn Tiếng Anh 4 – Part 1. Chúc các em học tốt! Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm) Bài 2. Chọn một đáp án […]

English Test 5 – Bài tập môn Tiếng Anh lớp 4 – Part 2 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em English Test 5 – Bài tập môn Tiếng Anh lớp 4. Chúc các em học tốt! Bài 4. Nối câu ở cột A với câu ở cột B sao cho phù hợp. […]

English Test 5 – Bài tập môn Tiếng Anh lớp 4 – Part 1 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em English Test 5 – Bài tập môn Tiếng Anh lớp 4. Chúc các em học tốt! Bài 1. Khoanh tròn một từ khác loại. (1 điểm) Bài 2. Chọn một đáp án […]

Test 4 – Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Test 4 – Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4. Chúc các em học tốt! I. Circle the odd one out. 1.A.dress B.shoes C.jeans D.trouses 2.A.bread B.chicken C.orange juice D.fish 3.A.English […]

Test 2 – Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4 – Tài liệu học tập

Đang tải… Nhằm củng cố, mở rộng, bổ sung thêm kiến thức cho các em học sinh, sưu tầm gửi tới các em Test 2 – Đề kiểm tra môn Tiếng Anh lớp 4. Chúc các em học tốt! ĐỀ 2 1. Put the words in the right columns: bread                   milk                       tea                    noodles               lemonade rice                     […]