Category Archives: Bài tập Tiếng Anh 7

Chương trình ôn tập môn tiếng Anh 7 trong hè – Tuần 3

Đang tải… Chương trình ôn tập tiếng Anh 7 trong hè theo từng tuần WEEK 3 I. Focus: 1. Future with will/ shall and going to Form: S + will/ shall + V-inf              S + be going to + V-inf Usage: – Cả will lẫn going to dựng để […]

Tổng hợp bài tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 – Ôn tập hè

Đang tải… Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh 7 ôn tập hè chuẩn bị lên lớp 8 EXERCISE I. Điền giới từ phù hợp: 1/ Do you go .. . . . . school . . . . . . .. . . . . foot or . . . . . . . . […]

Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 – Ôn tập hè

Đang tải… Tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 TIẾNG ANH LỚP 7  NGỮ PHÁP CẢ NĂM 1. Từ chỉ số lượng: – a lot of          + N đếm được và không đếm được – lots of           + N đếm được và không đếm được – […]

Chương trình ôn tập môn tiếng Anh 7 trong hè – Tuần 4

Đang tải… Chương trình ôn tiếng Anh 7 trong hè WEEK 4 I. Focus: 1. Questions words Question Word Function Example what asking for information about something What is your name?   asking for repetition or confirmation What? I can’t hear you.You did what? what…for asking for a reason, asking why What did you do […]

Chương trình ôn tập môn tiếng Anh 7 trong hè – Tuần 2

Đang tải… Ôn tập môn tiếng Anh 7 trong hè  WEEK 2 I. Focus: 1. Present progressive tense: (Thỡ hiện tại tiếp diễn) * Form: +   S  –  be – Ving               –   S  –  be not  –  Ving               ?   Be – S – […]

Chương trình ôn tập môn tiếng Anh 7 trong hè – Tuần 1

Đang tải… Chương trình ôn tập môn tiếng Anh 7 trong hè – Tuần 1 WEEK 1: I. Focus: 1. Present Simple tense (Thỡ hiện tại đơn) – Form: +   S  –  V(s/es)   –  (O)                –    S  –  do not/don’t        –  V  –  (O)                        does not/doen’t  […]

Đề cương ôn hè môn Tiếng Anh 7 lên lớp 8 – Phần II : Exercises

Đang tải… Đề cương ôn hè môn Tiếng Anh 7 lên lớp 8 – Phần II : Exercises B/ EXERCISES: BÀI TẬP I/ Multiple choice : 1. They always help their mother …………………………… the housework. a.do                                         b.to do                                        c.doing 2. Tri Nguyen ……………………………………is a famous place a.aquarium                               b.museum                                   c.temple 3. He …………………………..come here last night. […]

Đề cương ôn hè môn Tiếng Anh 7 lên lớp 8 – Phần I : Grammar

Đang tải… Đề cương ôn hè môn Tiếng Anh 7 lên lớp 8 – Phần I : Grammar A/ GRAMMAR: 1.PAST SIMPLE TENSE: thì quá khứ đơn 2 * Cách dùng: diễn tả một hành động đã xảy ra và chấm dứt trong quá khứ *Công thức: -khẳng định : I/ He/ She/ It/ Lan…/ […]

Đề thi học kì II môn Tiếng Anh 7

Đang tải… Đề thi học kì II môn Tiếng Anh 7 Trường THCS:……………… Họ và tên:…………………… Lớp: 7…. THI HỌC KỲ II Môn thi : ANH VĂN – LỚP 7 Thời gian làm bài : 45 phút I/ Choose the word which doesn’t have the same sound as those of the rest. (1pt) 1/  a/ […]

Đề cương Tiếng Anh 7 ôn hè lên lớp 8 – Dạng bài tập hoàn thành câu

Đang tải… Dạng bài tập hoàn thành câu – Đề cương Tiếng Anh 7 ôn hè lên lớp 8  1. Minh is the ….……………………student in our class.  2. Children should be careful because video games can be … 3. My brother is a stamp … He has a beautiful stamp ……… 4. When I go […]

Đề cương Tiếng Anh 7 ôn hè lên lớp 8 – Dạng bài viết lại câu

Đang tải… Dạng bài viết lại câu – Đề cương Tiếng Anh 7 ôn hè lên lớp 8 Bài viết lại câu 1. My house is bigger than your house – Your house………………………………………… 2. The black car is cheaper than the red one. – The red car…………………………………………. 3. There is the sink, a tub and […]

Đề cương Tiếng Anh 7 ôn hè lên lớp 8 – Dạng bài chia động từ

Đang tải… Dạng bài chia động từ – Đề cương Tiếng Anh 7 ôn hè lên lớp 8 ÔN TẬP CÁC NỘI DUNG SAU: Thời động từ (HTĐ, HTTD, TLG, TLĐ, QKĐ): dấu hiệu, cấu trúc câu Cách phát âm s, es, ed Cấu trúc câu so sánh Đại từ làm CN, TTSH, TN Câu […]

Đề cương ôn tập môn tiếng Anh lớp 7 – Phần Grammar

Đang tải… Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 7 – Phần Grammar I. Các giới từ (prepositions): a) Đi với danh từ chỉ nơi chốn: to; on; at; in; in to; between; opposite; next to; from … to. b) Đi với danh từ chỉ thời gian: at; in; on; from … to; between; until; […]

Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 7 ôn tập trong hè

Đang tải… Đáp án bài tập tiếng Anh lớp 7 ôn tập trong hè Bài 1: Bài tập về các thì have been learning was not working/ were not want to pass/ am going to study sent was/ think/ have learned went/ had not enjoyed was doing/ met noticed have/ had am revising have already […]