Category Archives: Đề thi vào lớp 10 Tiếng Anh

Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Quảng Ngãi (2015-2016)

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO RẠO QUẢNG NGÃI KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 TIẾNG ANH HỆ CHUYÊN – 150 PHÚT PART A: LISTENING (10 x 0.1 = 1.0 pt) Section 1: Listen to part A of the talk about Alexandre Yersin. The following statements can […]

Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 Quảng Bình (2016-2017)

Đang tải… SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016-2017 TIẾNG ANH – 60 phút I.Chọn từ trong số A, B, C hoặc D có phần gạch chân dược phát âm khác vói phần gạch chân cùa những từ còn lại. (0,5đ) 1. A. learned B. watched c. […]

Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Hùng Vương (2018-2019)

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG Năm học: 2018 – 2019 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề. SECTION 1: LISTENING (10 points) Part 1. Complete the form below. Write NO MORE THAN […]

Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 THPT Duy Tân tỉnh Phú Yên (2016-2017)

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ YÊN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT TRƯỜNG PHỔ THÔNG DUY TÂN NĂM HỌC 2016 -2017 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: TIẾNG ANH (60 PHÚT) Choose the word/ phrase( A,B,C or D) that best fits the space in each sentence. Why he killed himself […]

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Phú Yên (2016-2017)

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO PHÚ YÊN KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2016-2017 TIẾNG ANH – 60 phút I.Choose the word whose underlined part is prounced differently from the rest. 1. A. goal B. gem. C.  guest D. game                   […]

Đề thi dự bị môn Tiếng Anh KSCL lớp 9 THCS tỉnh Phú Thọ (2017-2018)

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ ĐỀ DỰ BỊ   KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9 THCS Năm học: 2017 – 2018 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)   Chú ý: Thí sinh làm bài vào tờ giấy thi, không […]

Đề thi môn Tiếng Anh KSCL lớp 9 THCS tỉnh Phú Thọ (2017-2018)

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9 THCS Năm học: 2017 – 2018 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch […]

Đề thi môn Tiếng Anh KSCL lớp 9 THCS tỉnh Phú Thọ (2016-2017)

Đang tải… ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2016–2017 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề.      I.Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (1,0 […]

Đề thi dự bị Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Pháp Phú Thọ (2017-2018)

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ   ĐỀ DỰ BỊ           KỲ THI TUYỂN SINH LỚP  10 THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG Năm học: 2017 – 2018 MÔN THI: TIẾNG ANH (Dành cho thí sinh thi chuyên Tiếng Pháp) Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian […]

Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Pháp Phú Thọ (2017-2018)

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ   ĐỀ CHÍNH THỨC       KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC: 2017-2018 MÔN: TIẾNG ANH (Dành cho thí sinh thi chuyên Tiếng Pháp) Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề.  SECTION 1. LISTENING […]

Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Phú Thọ (2018-2019)

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ   ĐỀ CHÍNH THỨC       KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC: 2018-2019 MÔN: TIẾNG ANH (Dành cho thí sinh thi chuyên Tiếng Pháp) Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề   SECTION 1. […]

Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Phú Thọ (2017-2018) 

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ   ĐỀ CHÍNH THỨC       KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC: 2017-2018 MÔN: TIẾNG ANH (Dành cho thí sinh thi chuyên Tiếng Anh) Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề.  SECTION 1. LISTENING […]

Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Phú Thọ (2017-2018) – Đề dự bị

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   ĐỀ DỰ BỊ   PHÚ THỌ   KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG NĂM HỌC: 2017-2018 MÔN: TIẾNG ANH (Dành cho thí sinh thi chuyên Tiếng Anh) Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề.  SECTION I. LISTENING […]

Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 Phú Thọ (2017-2018) – Đề dự bị

Đang tải… ĐỀ DỰ BỊ   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC: 2017– 2018 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề thi có 02 trang  Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc […]

Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh vào lớp 10 Phú Thọ (2017-2018)

Đang tải… SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ ĐỀ CHÍNH THỨC   KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học: 2017 – 2018 Môn: TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) Đề thi có: 02 trang Câu I. Chọn một phương án A, B, C […]