Category Archives: Tài liệu Hóa học 9

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 20

Đang tải… ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 20 Câu 1:  Este nào sau đây có phản ứng trùng hợp A. HCOOCH3. B. HCOOC2H5. C. HCOOCH=CH2.             D. CH3COOCH3. Câu 2:  Dung dịch chất nào sau đây đổi màu quỳ tím sang đỏ? A. Axit α-amino isovaleric. B. Axit α,ε-điamino caproic. C. […]

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 19

Đang tải… ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 19 Câu 1:  Thuốc thử nào sau đây dùng để nhận biết glucozơ và fructozơ? A. Nước brom. B. Dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. C. Cu(OH)2 ở điều kiện thường. D. H2 (xúc tác Ni, đun nóng). Câu 2:  Số đồng phân este […]

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 18

Đang tải… ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 18 Câu 1: Câu 2: Số đồng phân – amino axit có công thức phân tử C4H9NO2 là     B. 3. C. 2. D. 1. Cacbohiđrat nào sau đây được dùng làm nguyên liệu sản xuất tơ visco?         […]

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 17

Đang tải… Câu 1: Phenol không có tính chất hay ứng dụng nào sau đây? A. Là chất rắn không màu, tan ít trong nước lạnh. B. Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím. C. Tạo kết tủa trắng khi tác dụng với nước brom. D. Được dùng để chữa vết bỏng. Câu […]

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 16

Đang tải… ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 16  Câu 1:   Đốt cháy hoàn toàn loại tơ nào sau đây bằng lượng oxi vừa đủ, chỉ thu được CO2  và H2O? A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ olon. C. Tơ enang.                      D. Tơ lapsan. Câu 2: Polime nào sau đây thuộc polime […]

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 15

Đang tải… ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 15 Câu 1: Ở điều kiện thường, chất hữu cơ nào sau đây tan tốt trong nước A. Triolein. B. Anilin. C. Alanin.                          D. Xenlulozơ. Câu 2: Dung dịch làm quì tím đổi màu là A. Glixerol. B. Glyxin. C. Phenylamin.                  D. Axit […]

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 14

Đang tải… ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 14 Câu 1: X có CTPT C4H9O2N, phân tử có một nhóm NH2, một nhóm COOH, số đồng phân của X là A. 7. B. 6. C. 8.                                   D. 5. Câu 2: Trong các chất sau: X1: H2N-CH2-COOH; X2: CH3NH2; X3: C2H5OH; X4: […]

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 13

Đang tải… ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 13 Câu 1: Chất vừa hòa tan được Cu(OH)2, vừa cho phản ứng tráng bạc là A. HCOOH B. C2H3COOCH3 C. CH3COOCH=CH2        D. HCOOCH3 Câu 2: Để chuyển chất béo lỏng thành chất béo rắn, người ta cho chất béo lỏng tác dụng […]

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 12

Đang tải… ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 12  Câu 1: Hợp chất nào sau đây có lực bazơ mạnh nhất? A. CH3NH2. B. C6H5NH2 (anilin). C. NH3.                             D. C2H5NH2. Câu 2: Hai hợp chất hữu cơ nào sau đây không là đồng phân của nhau? A. CH3NHCH3 và C2H5NH2. B. […]

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 11

Đang tải… ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 11  Câu 1:Chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch NaOH. A. Alanin. B. Phenol. C. Axit fomic.                   D. Ancol etylic. Câu 2:Este có công thức phân tử C2H4O2 có tên gọi nào sau đây? A. metyl propionat. B. etyl fomat. […]

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 10

Đang tải… ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 10 Câu 1:    Chất béo X là trieste của glixerol với axit cacboxylic Y. Axit Y có thể là A. C2H3COOH. B. HCOOH. C. C15H31COOH.             D. C2H5COOH. Câu 2:    Chất nào dưới đây không tan trong nước? A. GLyxin. B. Saccarozơ. C. Etylamin.                      […]

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 9

Đang tải… ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 9  Câu 1: Este nào sau đây có công thức phân tử C4H6O2? A. propyl axetat. B. metyl acrylat. C. etyl axetat.                    D. metyl propionat. Câu 2: Axit X và ancol Y đều có phân tử khối là 60. Số este đơn chức, […]

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 8

Đang tải… ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 8 Câu 1: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo A. (CH3COO)3C3H5. B. (C17H35COO)2C2H4. C. (C17H33COO)3C3H5.   D. (C2H3COO)3C3H5. Câu 2: Tripanmitin có phân tử khối bằng A. 890. B. 806. C. 884.                               D. 886. Câu 3: Este […]

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 7

Đang tải… ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 7 Câu 1: Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào? A. Glucozơ B. Fructozơ C. Amilozơ                        D. Saccarozơ. Câu 2: Số nhóm hiđroxyl (-OH) trong mỗi mắt xích của xenlulozơ là […]

ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 6

Đang tải… ĐỀ TỔNG ÔN KIẾN THỨC HOÁ HỮU CƠ – SỐ 6  Câu 1:    Cacbohiđrat nào sau đây chiếm thành phần nhiều nhất trong mật ong? A. Glucozơ. B. Fructozơ. C. Amilopectin.                 D. Saccarozơ. Câu 1: Isoamyl axetat có phân tử khối là A. 130. B. 118. C. 132.                               D. 116. Câu 2: Nhỏ […]