Category Archives: Toán Bồi dưỡng Đại số 9

Ôn tập cuối năm – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải…   Ví dụ 39. Giải phương trình: a)  Giải phương trình (1) với m = 4 ; b)  Tìm giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm ; c)  Với giá trị của m nêu trong câu b, phương trình (1) có bao nhiêu nghiệm ? Giải   Do đó phương trình […]

Giải phương trình bậc hai bằng đồ thị. Vị trí tương đối giữa parabol y=ax^2 và đường thẳng y=mx+n – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải…   Kiến thức cần nhớ: 1. Giải phương trình bậc hai bằng đồ thị :     Để giải phương trình bậc hai a + bx + c = 0 (tức là a = -bx – c) bằng đồ thị, ta vẽ parabol y = a và đường thắng y = -bx – […]

Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải…   Kiến thức cần nhớ:      Trong mục này, các bài toán được giải bằng cách lập phương trình bậc hai một ẩn. Ví dụ 35. Một phòng họp có một số dãy ghế, tổng cộng 40 chỗ. Do phải xếp 55 chỗ nên người ta kê thêm 1 dãy và mỗi dãy […]

Phương tình quy về phương trình bậc hai – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải…   Kiến thức cần nhớ: Nhiều phương trình có thể giải bằng cách quy về phương trình bậc hai như phương trình bậc cao hơn bậc hai, phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, phương trình vô tỉ,…  Phương pháp đưa về phương trình tích và phương pháp đặt ẩn phụ thường được […]

Hệ thức Vi – ét và ứng dụng – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải…   Kiến thức cần nhớ: Ví dụ 23. Cho phương trình a) Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi k. b)  Tìm k để phương trình có hai nghiệm cùng dấu. Khi đó hai nghiệm mang dấu gì? c)  Tìm k để phương trình có tổng hai nghiệm bằng 6. Tìm […]

Phương trình bậc hai một ẩn – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải…   Kiến thức cần nhớ:   Ví dụ 21. Cho phương trình: a) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt. b) Giải phương trình (1) với m = 5. Giải a) Điều kiện để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt là: Ví dụ 22. […]

Hàm số y = ax^2 – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải…   Kiến thức cần nhớ Hàm số y = a, (a ≠ 0) 1. Hàm số xác định với mọi giá trị X thuộc R. 2. Tính chất biến thiện : –  Nếu a > 0 thì hàm số nghịch biến khi x < 0, đồng biến khi x > 0. –   Nếu a < […]

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải…   Kiến thức cần nhớ Để giải toán bằng cách lặp phương trình, cần “phiên dịch ngôn ngữ thông thường sang ngôn ngữ đại số”, tức là cần biểu thị các đại lượng trong bài toán theo ẩn và các số đã biết rồi thiết lập phương trình diễn đạt sự tương quan […]

Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải…     Ví dụ 17. Cho hệ phương trình a) Không giải hệ phương trình, cho biết với giá trị nào của m thì hệ phương trình có nghiệm duy nhất. b) Giải và biện luận hệ phương trình trên. Giải                            […]

Phương trình bậc nhất hai ẩn – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải…   Kiến thức cần nhớ      Phương trình bậc nhất hai  ẩn là phương trình có dạng ax + by = c, trong đó x và y là các ẩn ; a, b, c là các số đã biết, a và b không đồng thời bằng 0.     Đồ thị của […]

Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải…   Kiến thức cần nhớ 1. Hệ số a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0). 2. Cho hàm số y = ax + b, (a & 0) có đồ thị là đường thẳng d ; hàm số y = a’x + b’, (a’ ≠ 0) […]

Hàm số bậc nhất – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải…   1. Định nghĩa      Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b, trong đó a, b là các số thực xác định và a ≠ 0. 2. Tính chất a)  Hàm số xác định với mọi giá trị x thuộc R. b)  Hàm […]

Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải… Kiến thức cần nhớ: 1. Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi X sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị số tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x, x được gọi là biến […]

Căn bậc ba – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải… Ví dụ 11. Giải phương trình:   Thử lại, x = 2 nghiệm đúng phương trình đã cho. Vậy nghiệm của phương trình là x = 2.   BÀI TẬP   57*. Giải phương trình: 58*. Tính giá trị các biểu thức:

Rút gọn biểu thức có chứa căn thức bậc hai – Toán bồi dưỡng lớp 9 – Đại số

Đang tải…   Kiến thức cần nhớ:      Để rút gọn biểu thức có chứa các căn thức bậc hai, trước hết ta thường thực hiện các phép biến đổi đơn giản (đưa thừa số ra ngoài dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu), sau đó thực […]