Unit 10 Life on other planets (Speak – Listen) Trang 85 – 86 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9

Loading...
()

Đang tải…

Unit 10 : Life on other planets

Speak – Listen

 

Objectives:   By the end of the lesson, students will be able to talk to one another about what they think there might be on Mars, on the moon and other planets, to practise speaking about Mars.

-Vocabulary:

microorganism: (n)  [,maikrou’ɔ:gənizm] vi sinh vật

gemstone: (n):  [‘dʒemstoun] đá quý (nhất là khi chưa cắt thành hình)

sparkling : (adj): [‘spɑ:kliη] lấp lánh, lóng lánh

creature  (n): [‘kri:t∫ə] sinh vật, loài vật

trace (n): [treis] dấu, vết, vết tích, dấu hiệu

mineral (n)   [‘minərəl] khoáng vật; khoáng sản

mars  (n)  [ma:z] sao Hoả

Moon (n)  [mu:n] mặt trăng

Mercury (n) [‘mə:kjuri] sao thủy, thủy ngân

Earth (n): [ə:θ] đất, mặt đất, quả đất

–  Grammar structure:

– Modal verbs : May, might .

– Conditinal sentences : Type 1 and type 2

Speak

a). There are drawings of things a space – tourist to Mars saw and noted down. Try to guess and match the drawings with the names in the box. Then practice the dialogue with a partner. (Có những hình vẽ mà một nhà du hành vũ trụ đến sao hỏa nhìn thấy và ghi lại. Cố gắng đoán và nối hình vẽ với tên gọi trong khung. Sau đó thực hành bài đối thoại với bạn cùng học.)

Unit 10 Trang 85 86 Tiếng Anh 9

minerals              plants                little creatures

mountains           gemstones         water             gas

Gợi ý :

Unit 10 Trang 85 86 Tiếng Anh 9

Nam : What do the drawings say, Hung ?

Hung : There might be water in Mars.

Nam : And what about those black sparkling spots on the right corner ?

Xem thêm  Bài soạn giáo án hình học lớp 9 – Tuần 8

Hung : well, they might be traces of gemstones. There may be a lot of precious stones on Mars.

Hướng dẫn dịch:

Nam: Những hình vẽ này nói về cái gì vậy Hùng?

Hung: Đó có thể là nước trên Sao Hỏa.

Nam: Và những dấu chấm lấp lánh ở bên góc phải là về cái gì vậy?

Hung: À, chúng có thể là dấu vết của đá quí. Có lẽ là có khá nhiều đá quí trên Sao Hỏa.

Loading...

b). Make up similar dialogues about the drawings, using the cues in section (a). (Làm những bài đối thoại tương tự về các hình vẽ bên trên. Sử dụng những gợi ý trong phần a).)

Gợi ý:

Đoạn hội thoại 1:

A: What do the drawings say, B?

B: There might be minerals on Mars.

A: And what about those dark shapes on the left corner?

B: Well, they might be signs of gas. There may be some plants on Mars.

Đoạn hội thoại 2:

C: What do the drawings say, D?

D: There might be fuels on Mars.

C: And what about those circles in the middle?

D: Well, they might be traces of micro organisms, there may litte creatures on Mars.

c). Now talk with a partner. Tell each other what you think there might be on Mars, on the moon and on other planets. (Bây giờ hãy nói chuyện với bạn cùng học. Hãy nói với nhau những gì bạn nghĩ là có lẽ có ở trên sao hỏa, trên mặt trăng và trên hành tinh khác.)

Xem thêm  Đề thi tuyển lớp 10 của trường thcs Trần Văn Đang năm 2017-2018

Gợi ý:

I think people can live on the moon in the future. On the moon there might be water, plants and minerals … . How about you? Do you think so?

Listen

Listen to the description of the moon. Then check (v) the correct statements about the moon. (Nghe bài mô tả về mặt trăng. Sau đó đánh dấu (v) vào những câu đúng về mặt trăng)

Gợi ý:

Các câu đúng:

a)  There is no air on the moon.

c) There are no sounds on the moon.

d) It is very cold at night on the moon.

f) There are great round holes on the moon.

i) You will be able to jump very high on the moon.

j) One day on the moon lasts for two weeks.

Nội dung bài nghe:

Good evening. Welcome to our Science for Fun Program. This week we’ve received a lot of questions asking about life on the moon. We’ve talked to some experts and this is what we’ve found out. There is no water or air on the moon. It is all silent because there is no air. Of course there will be no music, no sounds. There are no rivers and no lakes. At night it is very cold. The temperature goes down to 151oC below zero. But during the day the temperature rises to 100oC above zero.

There are great round holes on the moon. They look like big lakes. They are called craters. There are more than 30,000 craters on the moon. There are also high mountains. The highest mountains on the moon are about 26,000 feet or 8,000 meters high.

Xem thêm  Unit 1 Local environment-Giải Bài Tập nâng cao Tiếng Anh 9 Chương Trình mới

And here is something very interesting to know: on the moon you weigh one sixth of what you weigh on earth. If you weigh 50 kilos, on the moon you will weigh only a little more than 8 kilos. You will be able to jump very high, even higher than an Olympic Champion. You can take very long steps as well. And … Maybe you won t sleep very well because one day on the moon lasts for two weeks.

So, is there life on the moon? I’ll leave the question for you to answer yourself.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *