Unit 6 The environment (Speak) Trang 49-50 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9

Loading...
()

Đang tải…

Unit 6 : The environment

Speak

 

*Objectives:   By the end of the lesson, students will be able to persuade their friends to protect the environment

-Vocabulary:

Prevent (v) : [pri’vent] :ngăn chặn, phòng chống

Reduce (v): [ri’dju:s]: giảm, làm giảm

Wrap (v):  [ræp] bao bọc

Faucet (n): [‘fɔ:sit]: vòi nước

Leaf (n): [li:f]- leaves (pl) [li:vz] ngọn lá

–  Grammar structure:  – Adverbs clauses of reason

– Adjective + that clause.

– Conditional sentences type 1

a) Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example. (Hãy cố gắng thuyết phục bạn cùng lớp để thực hiện những điều sau để bảo vệ môi trường. Sử dụng các sự diễn đạt, những gợi ý đã cho sẵn. Làm theo ví dụ.)

bài tập sách giáo khoa tiếng anh 9

bài tập sách giáo khoa tiếng anh 9

Hướng dẫn dịch :

bài tập sách giáo khoa tiếng anh 9

bài tập sách giáo khoa tiếng anh 9

Gợi ý:

Ví dụ 1:

C: I think you should use public buses instead of motorbikes.

D: Why?

C: Because we can save energy and above all we can avoid traffic jams in cities, and reduce exhaust

fume which is very harmful to people’s health.

D: Oh, now I understand. We should put the matter at our class meeting next month.

Ví dụ 2:

E: Why not put garbage bins around schoolyard?

F: How come?

E: Because it can prevent lazy students from throwing garbage all over the yard. And it can also keep the schoolyard clean.

Loading...

F: It’s s good idea. We should do it and begin “a clean week’s programme” in our school.

Xem thêm  Bài 5. Đoạn mạch song song – Giải bài tập SBT Vật Lý 9

E: Well, let’s go ahead.

b) Find possible answers to the questionnaire. You can use the ideas in section a). (Tìm câu trả lời cho các câu hỏi. Bạn có thể sử dụng những quan điểm trong phần a).)

– How can we save paper? (Chúng ta có thể tiết kiệm giấy như thế nào?)

=> We reuse used paper and recycle waste paper.

– How can we use fewer plastic bags? (Chúng ta có thể tiết kiệm giấy như thế nào?)

=> Use banana leaves to wrap food.

– How can we reduce water pollution? (Làm thế nào để chúng ta có thể giảm thiểu ô nhiễm nước?)

=> We don’t throw trash or rubbish in the rivers or lakes.

– How can we prevent littering? (Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn việc thải rác?)

=> We put garbage bins at public places such as streets, parks, bus or rail stations and even in schools. And especially we should have a programme about environment protection in schools.

– How can we reduce air pollution? (Làm thế nào chúng ta có thể giảm thiểu ô nhiễm không khí?)

=> We should use public means of transportation instead of private cars or motorbikes.

– How can we reduce the amount of garbage we produce? (Làm thế nào chúng ta có thể làm giảm lượng rác chúng tôi sản xuất?)

=> We can reuse and recycle bottles and cans. And we can bury or burn trash.

c) Now discuss with a partner the best way to protect the environment. Take turns to try and persuade your partner into doing things you think the most practical. Use the ideas and the expressions for persuading in section a) and the answers to the questionnaire in b). (Bây giờ bạn hãy thảo luận với một bạn cùng lớp về cách tốt nhất để bảo vệ môi trường. Thay phiên nhau cố thuyết phục bạn của mình làm những việc mà bạn nghĩ là thực tiễn nhất. Sử dụng những gợi ý và cách diễn đạt để thuyết phục ở phần a) và các câu trả lời cho câu hỏi ở phần b).)

Xem thêm  Đề kiến nghị tuyển sinh lớp 10 trường thcs Huỳnh Khương Ninh năm 2016-2017

I think we should bum trash to reduce the amount of garbage we produce to protect the environment.

No, we shouldn’t do that. fuming trash will pollute air. I think the best way to reduce garbage Is to reuse and recycle things.

How can we do that? I think only the factory can.

What about collecting used paper, bottles and cans every day? It’s not difficult.

That’s a good Ideal Let’s do that.

Hướng dẫn dịch:

– Tôi nghĩ chúng ta nên đốt những vật bỏ đi để làm giảm lượng rác chúng ta thải ra nhằm bảo vệ môi trường.

– Không, chúng ta không nên làm như vậy. Đốt rác sẽ ô nhiễm không khí. Tôi nghĩ cách tốt nhất để giảm lượng rác thải là tái sử dụng và tái chế chúng.

– Làm sao chúng ta làm được? Tôi nghĩ chỉ có nhà máy mới có thể làm được thôi.

– Thế thu nhặt giấy đã dùng, chai lọ và hộp thiếc mỗi ngày thì sao? Điều đó đâu có khó.

– Quả là một ý kiến hay. Chúng ta hãy cùng làm việc đó).

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *