Unit 6 The environment (Write) Trang 52-53 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9

Loading...
()

Đang tải…

Unit 6 The environment

Write

 

Objectives:   By the end of the lesson, students will be able to write a complaint letter.

-Vocabulary:

complain: (v) / (n): [kəm’plein]    phàn nàn

complication: (n) [,kɔmpli’kei∫n] điều gây rắc rối,  sự phức tạp, sự rắc rối

resolution: (n) [,rezə’lu:∫n]  sự quyết tâm

float: (v) [flout]  trôi, nổi bồng bềnh

prohibit (v): [prə’hibit]  ngăn cản, ngăn cấm

–  Grammar structure:  – Adverbs clauses of reason

– Adjective + that clause.

– Conditional sentences type 1

Unit 6 Trang 52 53 Tiếng Anh 9

Hướng dẫn dịch :

Unit 6 Trang 52 53 Tiếng Anh 9

a) Mr. Shat wrote a complaint letter to the director of L&P Company in Ho Chi Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. or P. (Ông Nhật đã viết một lá thư than phiền tới giám đốc của công ty L&D ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm phần của lá thư không đúng theo trật tự của nó. Gán nhãn các chữ cái S, C, R, A, hoặc P thích hợp vào đầu của mỗi phần.)

Gợi ý:

Dear Sir/ Madam,

(R) I would suggest that your company should tell your drivers to clear up all the trash on the ground before leaving.

(S) I am writing to you about the short stop of your trucks around my house on their way to the north.

Loading...

(A) I look forward to hearing from you and seeing good response from your company.

(C) When the trucks of your company have a short break on the streets around my house, the drivers left lots of garbage on the ground after their refreshment. When the trucks leave the place, the ground is covered with trash and a few minutes later there is smell and flies.

Xem thêm  Đề kiến nghị tuyển sinh lớp 10 trường thcs Huỳnh Khương Ninh năm 2016-2017

(P) Yours faithfully,

Tran Vu Nhat

b) These days, many people begin to catch fish in the lake behind your house. What makes you worried most is they use electricity to catch fish. A lot of small fish died and floated on the water surface. Other animals such as frogs, toads, and even birds also died from electric shock waves. You think that local authorities should prohibit and fine heavily anyone catching fish in this way. (Những ngày này, rất nhiều người bắt đầu đánh bắt cá trong hồ đằng sau nhà bạn. Điều làm bạn lo lắng nhất là họ sử dụng điện để đánh cá. Rất nhiều cá con đã chết và nổi lên mặt nước. Các động vật khác như là ếch, cóc, và ngay cả chim cũng chết do bị điện giật. Bạn nghĩ rằng chính quyền địa phương nên cấm và phạt nặng bất kỳ ai dùng cách đó để bắt cá.)

Now, write a letter to the head of the local authorities to complain about the way of catching fish in the lake behind your house. Following SCRAP format. Begin with: (Bây giờ, bạn hãy viết một lá thư gửi cho người đứng đầu chính quyền địa phương để than phiền về cách đánh bắt cá trong hồ sau nhà bạn. Bạn hãy theo mẫu S C R A P. Bắt đầu với:)

 

Gợi ý:

Thursday, April 30, 2016

Ha Noi, Viet Nam

Dear Mr. President,

I am writing to you about the problem of fish catching in the lake behind my house.

Xem thêm  Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

These days, there have been a lot of people coming here to catch the fish. The problem is that they use electricity to catch fish. This way, I think, is very dangerous. Right now, if you come here, you realize a lot of fish, small or big, are floating on the surface of the lake. Not only fish but even some other animals such as frogs, toads, and small birds are killed by electric shock waves as well.

I would suggest that you should prohibit people from catching fish here. If not, I am afraid all of the fish in the lake are not going to exist in the near future.

I look forward to seeing your resolution to this important matter.

Yours sincerely,

Nguyen Chien Thang

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *