Unit 7 Saving energy (Listen) Trang 60 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9

Loading...
()

Đang tải…

Unit 7 : Saving energy

Listen

 

OBJECTIVES

-Help Ss practice their listening skill about getting information from the content of saving energy.

-Get general knowledge about one kind of alternative energy: solar energy.

NEW WORDS

-solar (adj)

-solar energy (n)

-nuclear power (n)

-install (v)

-effective (adj)

-panel (n)

a) Listen to the news on solar energy and decide whether the statements are true or false. Check the boxes and correct the false statements. (Nghe tin tức về năng lượng mặt trời và xác định xem các câu sau là đúng hay sai. Đánh dấu (V) vào khung và sửa các câu sai.)

Unit 7 Trang 60 Tiếng Anh 9

Gợi ý:

1.(T)

Loading...

2.(F)

=> Most of our electricity now comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power.

3.(F)

=> One percent of the solar energy that reaches the earth is enough to provide power for the total population.

4.(T)

5.(F)

=> All buidings in Sweden will be heated by solar energy by the year 2015.

b). Listen again and fill in each blank with one word you hear. (Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trống một từ mà bạn nghe được.)

1. The sun can be an effective source of power.

2. Solar energy doesn’t cause pollution.

3. A lot of countries in the world are already using solar energy.

4. It is possible to store solar energy for a number of days.

5. Solar panels are installed on the roof of a house to receive the energy from the sun.

Xem thêm  Đề 23 – Thuyết minh một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của Việt Nam(Mâm ngũ quả) – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

6. We can save natural resources by using solar energy instead of coal, gas, and oil.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *