Unit 7 Saving energy (Speak) Trang 58-59 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9

Loading...
()

Đang tải…

Unit 7 : Saving energy

Speak

 

Objectives:   By the end of the lesson, students will be able to use understand the dialogue and about the ways to save energy

-Vocabulary:

– water bill: (n), reduce: (v), enormous: (adj), plumber: (adj), crack: (n) dripping faucet  (adj) turn off (v), turn on: (v) pip (n) suggest

–  Grammar structure:  – Connectives: and, but, because, or, so , therefore, however.

– Phrasal verbs: turn off, turn on, look for , look after…..

– Stuctures for making suggestions.

a) Look at the expressions in the tables and pictures. Make suggestions about how to save energy. (Nhìn vào các diễn đạt trong bảng và các bức tranh. Đưa ra đề nghị về cách tiết kiệm năng lượng.)

Unit 7 Trang 58 59 Tiếng Anh 9

Gợi ý:

A. I think we should turn off the faucet. I suggest fixing the faucet.

B. I suggest turn off the electric oven/ cooker. I suggest repairing the cooker. It may be broken.

C. Why don’t we switch off the fan? Shall we have an electrician mend the fan?

D.I think we should turn off the air conditioner.

E. Let’s switch off the lights and the TV.

Loading...

F. I suggest fixing the faucet in the bathroom.

G. I think we should use bikes instead of motorbikes.

H. Why don’t we use the public buses?

b) Work in a group of four. Work out an action plan to save energy for your class. The expression and ideas in section. (Làm việc trong một nhóm bốn bạn. Lập một chương trình hành động tiết kiệm năng lượng cho lớp của bạn. Các cách diễn đạt và ý tưởng ở phần a) có thể giúp bạn.)

Xem thêm  A Closer Look 2 – Unit 11 Changing Roles in Society?  trang 62-63 Sách Giáo Khoa tiếng Anh 9 mới

Example:

A: I think we should take a shower instead of a bath to save energy.

B: That’s a good idea.

C: How about making poster

Gợi ý:

E: I think we should use energy-saving light bulbs for ordinary bulbs.

F: That’s a good idea.

G: How about turning off the lights and other electric tools when we don’t use them?

H: OK. Let’s do it.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *