Unit 7 Saving energy (Write) Trang 61-62 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9

Loading...
()

Đang tải…

Unit 7 : Saving energy

Write

 

Objectives:   By the end of the lesson, students will be able  to write a simple speech and present it before the class.( writing a speech about saving energy.

-Vocabulary:

enhance: (v) [in’hɑ:ns] làm tăng, nâng cao, đề cao

gifts: (n) [gift] quà tặng, quà biếu

offer : (v, n) [‘ɔfə] sự trả giá, biếu, tặng, dâng

nationwide: (n) [‘nei∫nwaid] khắp cả nước; toàn quốc

support : (n,v)[sə’pɔ:t] sự chống đỡ. chịu, chống, đỡ

–  Grammar structure:  – Connectives: and, but, because, or, so , therefore, however.

– Phrasal verbs: turn off, turn on, look for , look after…..

– Stuctures for making suggestions.

A speech usually has three parts: Introduction, Body and Conclusion. (Một bài nói thường gồm ba phần: Phần giới thiệu, Thân bài và Kết luận.)

a) Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B.(Nối các phần của bài nói ở cột A với chức năng phù hợp ở cột B.)

Unit 7 Trang 61-62 Tiếng Anh 9

Hướng dẫn dịch :

Unit 7 Trang 61-62 Tiếng Anh 9

Gợi ý :

1 – B: Introduction: getting people’s attention and telling them what you are going to talk about

2 – C: Body: giving details in easy-to-understand languag

3 – A: Conclusion: summing up what you have said

b) Put the following sections in the correct place to complete a speech. (Sắp xếp các phần vào đúng chỗ để hoàn thành bài nói.)

Loading...

1. If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by :

Xem thêm  Đề luyện thi HSG Tiếng Anh 9 cấp huyện – Mã đề 161308

–     travelling by bicycle or public transport.

–    having a mechanic check your motorcycle regularly.

3. Good evening, ladies and gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight. I’m going to tell you how to save money.

Gợi ý :

3. Good evening, ladies and gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight. I’m going to tell you how to save money.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by :

–     travelling by bicycle or public transport.

–    having a mechanic check your motorcycle regularly.

1. If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

c) Choose one of the following topics and prepare a speech for your classmates. The ideas in the callouts may help you. (Chọn một trong các chủ đề sau và chuẩn bị một bài nói trước lớp của bạn. Những ý tưởng trong các ô gọi có thể giúp bạn.)

Gợi ý:

Good afternoon, my friends,

Today I’m going to tell you how to save energy, especially in our kitchen. As we know, in our modern life, the kitchen is a place where we use much of the energy such as electricity, gas, and water. To reduce this amount of this energy, we should:

– turn off the lights, fans and faucets when not necessary.

– get all the food ready before turning on the stoves.

– keep refrigerator door closed.

– check the water pipes regularly.

If you follow these simple rules, not only will you save money, but natural resources as well.

Xem thêm  Tuyển tập đề ôn thi vào 10 chuyên Anh – Đề số 07

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *