Unit 9 Natural disasters (Speak – Listen) Trang 76-77 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9

Loading...
()

Đang tải…

Unit 9 : Natural disasters

Speak – Listen

 

Objectives:   By the end of the lesson, students will be able to talk about what they want to buy and do to prepare for a typhoon.

-Vocabulary:

Bucket  (n)  [‘bʌkit] thùng, xô (để múc nước)

leak  (n) [li:k] lỗ thủng, lỗ rò, khe hở, chỗ dột (trên mái nhà)

tie : (v) [tai] đoạn dây thừng, dây buộc, dây cột

latch (n)  [læt∫] chốt cửa, then cửa

ladder (n) [‘lædə]  thang

blanket (n)  [‘blæηkit] mền, chăn

blank (adj)  [blæηk] trơ trụi, trống không

available  (adj) [ə’veiləbl] sẵn có để dùng, sẵn sàng để dùng

damage (n)  [‘dæmidʒ] ; sự hư hại

damage =  endamage (v) [in’dæmidʒ] làm hư hại, làm hỏng, gây thiệt hại, gây tổn hại

–  Grammar structure:  – Adverb clauses of concession .

– Relative pronouns and relative clauses (defining)

– to give and response to compliments.

Speak

a) Check (v) what preparations you think should be made for a typhoon. (Đánh dấu (v) vào những sự chuẩn bị mà bạn nghĩ là cần làm trước một cơn bão.)

Gợi ý:

– Buying some canned food (mua một số đồ ăn đóng hộp)

– Buying candles (mua đèn cầy)

– Buying matches (mua diêm)

– Filling all buckets with water (bơm đầy nước vào tất cả thùng chứa)

– Buying a ladder (mua thang)

– Fixing the leak in the roof (sửa chỗ dột trên mái nhà)

– Tying the roof to the ground with pegs and ropes (cột chặt mái nhà xuống đất bằng cọc và dây thừng)

Xem thêm  Bài soạn giáo án Đại số lớp 9 – Tuần 16
Loading...

– Checking all the window and door latches (kiểm tra tất cả chốt cửa sổ và cửa chính)

b) Now work with a partner. Talk about what you think you uant to buy find do for a typhoon : explain why. The ideas in the box may help you. (Bây giờ thực hành với một bạn cùng lớp. Nói về thứ mà bạn nghĩ là bạn muốn mua và cần làm để chuẩn bị trước cơn bão: giải thích tại sao. Các ý trong khung có thể giúp bạn.)

The market will be closed and no food will be available.

There may be a power cut.

The water pipes may be damaged by the typhoon.

There must be strong wind blowing.

Big trees may fall down.

It will be raining hard

Hướng dẫn dịch:

Chợ sẽ đóng cửa và thực phẩm sẽ không có sẵn.

Điện có thể bị cắt.

Đường ống dẫn nước có thể bị phá hủy bởi cơn bão.

Chắc chắn sẽ có gió mạnh.

Cây to có thể bị đổ.

Trời sẽ mưa lớn.

Gợi ý:

A: I think we should buy some canned food before a typhoon.

B: Yes, I think so too/ I agree with you. The market will be closed and no food will be available.

A: I think we should buy a ladder.

B: What for/ Why?

A: Just in case we need to fix the roof because there will be hard rain. And we should tie up the roof to the ground since there must be strong wind.

B: I agree with you. Why don’t we buy some matches and candles for there may be a power cut.

Xem thêm  Đề ôn thi vào lớp 10 môn Toán – Sở GD&ĐT Đăk Lăk (2010-2011)

A: That’s my idea, too. And we should fill all buckets with water.

B: That’s right because the water pipes may be damaged.

A: Finally, I think we should check all the window and door latches for the wind may be very strong.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *