Unit 10  Life on other planets (Getting started – Listen and Read) Trang 83 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9

Loading...
()

Đang tải…

Unit 10 : Life on other planets

Getting started – Listen and Read

 

Objectives:   By the end of the lesson, students will be able to know more about UFOs  ( Reading a text about UFOs for details to complete the notes

-Vocabulary:

spacecraft: (n) [‘speis’krɑ:ft] con tàu vũ trụ

meteor: (n) [‘mi:tjɔ:] = falling star [‘fɔ:liη’stɑ:]

                      sao băng

evidence : (n) [‘evidəns] bằng chứng

alien: (n) [‘eiljən] người thuộc một thế giới khác

capture (v) [‘kæpt∫ə] bắt giữ, bắt

device (n)  [di’vais] thiết bị, dụng cụ, máy móc

claim  (v) [kleim]  đòi quyen, yêu sách; thỉnh cầu

–  Grammar structure:

 – Modal verbs : May, might .

– Conditinal sentences : Type 1 and type 2

Getting started

Look at the pictures of UFOs (Unidentified Flying Objects). Ask and answer with a partner. (Nhìn những hình ảnh Đĩa bay (Vật thể bay chưa xác định). Hỏi và trả lời với bạn cùng học.)

Unit 10 Trang 83 Tiếng Anh 9

a) Have you ever heard about UFOs? Do you think they really exist? (Bạn đã từng nghe về Đĩa bay chưa? Bạn có nghĩ chúng thực sự tồn tại?)

=> Yes, I have heard a lot about UFOs. They are spacecraffs from other planets. I think they really exist.

b) Have you ever seen any films on UFOs? What were they about? (Bạn đã từng xem bộ phim nào về Đĩa bay chưa? Chúng nói về cái gì?)

=> Yes, I have. They were about some aliens who wanted to attack the earth.

c) What do you want to know about UFOs? (Bạn muốn biết gì về Đĩa bay?)

=> I want to know what UFOs affectour life on earth.

d) It you saw a UFO, what would you do? (Nếu bạn nhìn thấy một Đĩa bay, bạn sẽ làm gì?)

Xem thêm  Hướng dẫn thuyết minh về cây dừa – Tập làm văn 9

=> If I saw a UFO, I would take photos of them or put them on camera.

Listen and read

UFOs are strange flying objects that some people record that they have seen in the sky and believed to be spacecraft from another planet. Many scientists do not believe so. They say that if people see a UFO, it might be an aircraft, a weather balloon or a meteor. However, there is still evidence for people to believe in the existence of UFOs.

In 1947, Kenneth Arnold, an experienced pilot in the USA, reported that he saw nine large round objects traveling at about 2,800 meters an hour to the left and north of Mount Rainier.

In 1952, there were more than 1,500 UFO sightings around the world.

In 1954, a woman and her children believed they saw a UFO above their house. The woman said she saw two aliens in the spacecraft.

In 1964, a farmer claimed he saw an egg-shaped object in one of his fields and also aliens collecting soil samples.

In 1971, two men claimed they were captured by aliens and taken aboard a spacecraft. After being examined by the aliens, the men were freed.

Loading...

In 1978, a young pilot and his plane disappeared after sighting a UFO.

In 1981, Renato Nicolai, who was living in the south east of France, reported that he saw a plate-like device at a treetop 30 meters away from his garden.

Hướng dẫn dịch:

Đĩa bay là những vật thể bay lạ mà nhiều người thuật lại rằng họ đã nhìn thấy trên bầu trời và cho rằng đó là tàu vũ trụ từ hành tinh khác đến. Nhiều nhà khoa học lại không tin vào điều đó. Họ nói rằng nếu người nào đã nhìn thấy đĩa bay thì đó có lẽ là máy bay, khinh khí cầu để dự báo thời tiết hay quả sao băng. Tuy nhiên cũng có bằng chứng cho rằng có sự tồn tại của đĩa bay.

Xem thêm  Góc ở tâm. Số đo cung – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

– Năm 1947, Kenneth Arnold, một phi công có đầy kinh nghiệm ở Mỹ nói rằng anh đã nhìn thấy chín vật thể to tròn đang bay với vận tốc 2.800 mét một giờ về bên trái và phía Bắc của đỉnh núi Raimer.

– Năm 1952, có hơn 1500 đĩa bay được nhìn thấy khắp thế giới.

– Năm 1954, một phụ nữ và con của bà đã cho biết họ đã nhìn thấy đĩa bay bên trên ngôi nhà của họ. Bà cũng nói rằng có hai người lạ ở trong đó.

– Năm 1964, một người nông dân cũng cho rằng ông đã nhìn thấy một vật thể lạ hình quả trứng ở trên một trong những cánh đồng của ông và cũng có những người lạ đang thu gom những mẫu đất.

– Năm 1971, hai người đàn ông khẳng định họ đã bị người lạ bắt đưa lên tàu và sau khi bị kiểm tra, họ được trả tự do.

– Năm 1978, một người phi công trẻ và máy bay đã biến mất sau khi nhìn thấy đĩa bay.

– Năm 1981, Renato Nicolai người đang sống ở miền Đông Nam nước Pháp thuật lại cho rằng anh ta cũng nhìn thấy vật thể giống như cái đĩa ở trên đỉnh cây cách khu vườn 30 mét.

a. Find the words in the text having the following meanings. (Tìm những từ trong bài đọc có các nghĩa sau.)

Gợi ý:

1. proof, support = evidence

Xem thêm  Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống – Các dạng bài tập làm văn lớp 9

2. falling star, or shooting star = meteor

3. unknown/strange people or things = aliens

4. bringing together or gathering = collecting

5. caught as a prisoner = captured

6. became impossible to see = disappeared

b. Complete the notes. (Hoàn thành những câu sau.)

Gợi ý:

UFO Sightings

a. An aircraft, a weather balloon or a meteor can be mistaken for an alien spacecraft.

b. In 1947, a pilot saw nine large round objects travelling at about 2,800 meters an hour.

c. There were over 1,500 UFO sightings worldwide in 1952.

d. In 1954, a woman and her children saw a UFO above their house.

e. A farmer saw an egg-shaped object in one of his fields and also aliens collecting soil samples in 1964.

f. In 1971, two men claimed that they were captured by aliens and taken aboard a spacecraft.

g. A pilot and his plane disappeared after sighting a UFO in 1978.

h. In 1981, a Frenchman reported that he saw a plate – like device at a tree- top 30 meters away from his garden.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *