Unit 7 Saving energy (Read) Trang 60-61 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9

Loading...
()

Đang tải…

Unit 7 : Saving energy

Read

 

Objectives:   By the end of the lesson, students will know more North American and European countries save money and natural resources

-Vocabulary:

consumer: (n)  /kən’sju:mə/ người tiêu dùng, người tiêu thụ

bulb: (n)  [bʌlb] bóng đèn

label: (n ; v)[‘leibl] nhãn hiệu dán nhãn, ghi nhãn

scheme: (n) [ski:m]  sự sắp xếp theo hệ thống; sự phối hợp, ke hoach

efficient : (adj) [i’fi∫ənt] có hiệu lực, có hiệu quả

category :  (n) [‘kætigəri] hạng, loại

ultimately:(adv)[‘ʌltimətli] rút cục, cuối cùng thì

innovation: (n) [,inou’vei∫n] sự đổi mới, sự cách tân

conserve (v) [kən’sə:v] giữ gìn; bảo tồn

–  Grammar structure:  – Connectives: and, but, because, or, so , therefore, however.

– Phrasal verbs: turn off, turn on, look for , look after…..

– Stuctures for making suggestions.

 

In Western countries, electricity, gas, and water are not luxuries but necessities. Companies now realize that consumers want products that will not only work effectively, but also save money.

For most North American households, lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb. These bulbs use a quarter of the electricity of standard bulbs and last eieht times longer. Therefore consumers can save about US$7 to US$21 per bulb.

In Europe, there is a labeling scheme for refrigerators, freezers, washing machines and tumble dryers. The  label tells the consumers how much energy efficiency each model has, compared with other appliances in the  same category.

Xem thêm  Đề kiểm tra tham khảo Đại số 9 – Chương 2 – Thcs Minh Đức (2009-2010)

Ultimately, these innovations will save money as well as conserve the Earth’s resources

Hướng dẫn dịch:

Ở các nước phương Tây, điện, khí đốt và nước không phải là hàng xa xỉ nhưng là nhu yếu phẩm. Các công ty ngày nay ý thức được người tiêu thụ muốn những sản phẩm không chỉ hoạt động hữu hiệu mà còn tiết kiệm tiền.

Loading...

Đối với hầu hết gia đình ở Bắc Mĩ, việc thắp sáng chiếm 10% đến 15% hóa đơn tiền điện. Tuy nhiên, số lượng này có thể giảm bởi việc thay thế bóng đèn tròn 100 oắt thông thường bằng bóng tiết kiệm năng lượng. Những bóng này sử dụng 1/4 điện của bóng tiêu chuẩn và bền gấp 8 lần. Do đó, người tiêu thụ có thể tiết kiệm khoảng 7 đến 21 đô la cho mỗi bóng.

Ở châu Âu, có kế hoạch dán nhãn trên các tủ lạnh, tủ đông, máy giặt và máy sấy. Nhãn nói cho người tiêu dùng biết hiệu suất tiết kiệm năng lượng là bao nhiêu khi so sánh với các đồ dùng khác cùng loại.

Sau hết, những đổi mới này sẽ tiết kiệm tiền cũng như bảo tồn các tài nguyên của trái đất

a) Which of the following is the best summary of the passage. (Câu nào dưới đây là câu tóm tắt đúng nhất cho đoạn văn trên.)

1. Energy-saving bulbs should be used to save electricity.

2. In Western countries electricity, gas, and water are necessities.

Xem thêm  Đề thi tuyển sinh văn lớp 10 chuyên Vĩnh Phúc năm học 2010-2011

3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources.

4. Labeling schemes help save energy.

Gợi ý:

3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources.

b) Answer the questions. Write the answers in your exercise book. (Trả lời các câu hỏi. Viết các câu trả lời của bạn vào vở bài tập.)

1. What are Western consumers interested in? (Điều mà người tiêu dùng phương Tây quan tâm là gì)

=> Western consumers are interested in both the quality and money-saving feature of the products.

2. What can we do to spend less on lighting? (Những gì chúng ta có thể làm gì để chi tiêu ít về chiếu sáng?)

=> To spend less on lighting, we can replace ordinary light bulbs with energy-saving bulbs.

3. Mrs. Jones uses only two ordinary bulbs and she pays US$8 for lighting. How much will she pay if she uses two energy-saving bulbs instead? (Bà Jones chỉ sử dụng hai bóng đèn thông thường và bà phải trả 8 đôla Mỹ cho chiếu sáng. Bà ấy sẽ trả bao nhiêu tiền nếu bà ấy sử dụng hai bóng đèn tiết kiệm năng lượng thay thế?)

=> Mrs. Jones will pay only US$2 for lighting.

4. What is the purpose of the labeling scheme? (Mục đích của chương trình ghi nhãn là gì?)

=> The labeling scheme tells the consumers how much energy efficiency each model has.

5. Why should we save energy? (Tại sao chúng ta nên tiết kiệm năng lượng?)

Xem thêm  Đường tròn – Các dạng toán hình học lớp 9

=> We should save energy to save money as well as conserve the Earth’s resources.

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *