Unit 8 Celebrations (Speak) Trang 66-67 Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9

Loading...
()

Đang tải…

Unit 8 : Celebrations

Speak

 

Objectives:   By the end of the lesson, students will be able to know more about the popular celebrations in the world. ( Reading a text about some celabrations in the world for details

-Vocabulary:

active: (adj) [‘æktiv] tích cực, hoạt động; nhanh nhẹn, linh lợi

activist: (v): [‘æktivist] nhà hoạt động xã hội, nhà hoạt động chính trị

nominate : (v) [‘nɔmineit] chọn

nomination: (n) [,nɔmi’nei∫n] sự chỉ định, bổ nhiệm hoặc được chỉ định, bổ nhiệm

charity (n) [‘t∫æriti] lòng nhân hậu, hội từ thiện

effective (adj) (n)  [i’fektiv] có hiệu quả; có hiệu lực, (n): người đủ sức khoẻ, tiền kim loại

well-done : (adj): [‘wel’dʌn] được nấu kỹ

–  Grammar structure:  – Adverb clauses of concession .

– Relative pronouns and relative clauses (defining)

– to give and response to compliments.

This is how to give and respond to compliments:

(Đây là cách để đưa ra lời khen và đáp lại lời khen đó.)

Unit 8 Trang 66 67 Tiếng Anh 9

Read the following situations with a partner, then give and respond to appropriate compliments.(Đọc các tình huống dưới đây với một bạn cùng lớp, sau đó đưa ra những lời khen và đáp lại lời khen đó cho phù hợp.)

a) Trang has just won the first prize in the English speaking contest.

Example: Mai: Well done, Trang.

Trang: Thanks.

Unit 8 Trang 66 67 Tiếng Anh 9

b) On her mother’s birthday, Huyen made a beautiful cake to celebrate.

Mother: ……………………….

Huyen:  ………………………

Unit 8 Trang 66 67 Tiếng Anh 9

c) Tuan is an active student. He has taken part in different charity activities in his town. Tuan has been nominated as the most effective activist in the town charity program.

Xem thêm  Đề tham khảo chương 3 Hình học 9 – Trường thcs Nguyễn Du năm 2017-2018

Friends: ……………………………

Tuan: ………………………………

Unit 8 Trang 66 67 Tiếng Anh 9

d) Hoa brings to class a new picture she has painted.

You: …………………………..

Hoa: ………………………….

Loading...

Unit 8 Trang 66 67 Tiếng Anh 9

Gợi ý :

a)

Mai: Well done, Trang.

Trang: Thanks.

b)

Mother: Let me congratulate you on your cake!

Huyen: Very kind of you, Mum!

c)

Friends: That’s an excellent nomination!

Tuan: It’s nice of you to say so.

d)

You: That’s a great picture!

Hoa: Thanks.

Now think of situations in which you can compliment your friends and get responses from him/her/them, then make up dialogues with your partner.(Bây giờ nghĩ đến tình huống mà bạn khen các người bạn của mình và sau đó nhận được lời đáp từ bạn ấy, sau đó thực hành hội thoại với bạn học.)

Gợi ý:

Situation 1: You see your friend who are wearing a new shirt. You complement him on it.

You: Your new shirt is very pretty, Long.

Long: Thanks. My mother made it for me on my birthday.

Situation 2: Your friend invites you to the new house his parents have just bought. You compliment on it.

You: What a nice house you have!

Nam: Really? That’s nice of you to say so.

Situation 3: You see your friend with his new hairstyle. You compliment on it.

You: Hi, Mai. I almost didn’t recognize you with your hairstyle. It look great!

Mai: Do you really like it? Thanks.

Situation 4: You see your friend going on a new bicycle. You compliment on it.

You: You know, I do like your new bicycle, Phong, especially its color.

Xem thêm  Bài 45 – Axit axetic – Hóa học 9

Phong: Thanks. I’m glad you like it.

 

 

 

Thấy bài viết hay hãy đánh giá làm động lực cho chúng tôi bạn nhé

Chọn số sao muốn đánh giá

Xếp hạng trung bình / 5. Số lượng đánh giá:

Chưa có đánh giá nào cho bài viết. Bạn hãy đánh giá để làm người đánh giá đầu tiên cho bài viết này

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *