Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x)

Cách viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x) trong từng trường hợp cho trước. hoctot365.com đưa ra các trường hợp dưới đây:

– Trường hợp 1. Tại một điểm \displaystyle {{M}_{0}}({{x}_{o}};{{y}_{o}}) trên đồ thị.
– Trường hợp 2. Tại điểm có hoành độ \displaystyle {{x}_{o}} trên đồ thị.
– Trường hợp 3. Tại điểm có tung độ \displaystyle {{y}_{o}} trên đồ thị.
– Trường hợp 4. Tại giao điểm của đồ thị với trục tung Oy.
– Trường hợp 5. Tại giao điểm của đồ thị với trục hoành Ox.

Phương pháp viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = f(x):

Phương trình tiếp tuyến của đồ thì hàm số (C): y = f(x) tại \displaystyle {{M}_{0}}({{x}_{o}};{{y}_{o}}) là:

\displaystyle y-{{y}_{o}}=f'({{x}_{o}})(x-{{x}_{o}}) (1)

Ta cần phải tìm các giá trị \displaystyle {{x}_{o}}, \displaystyle {{y}_{o}} và hệ số góc của tiếp tuyến \displaystyle f'({{x}_{o}})

Cách giải tổng quát mỗi trường hợp viết phương trình tiếp tuyến và bài tập ví dụ vận dụng cùng các trường hợp đặc biệt khác.

Học tốt 365 © 2018 Học Tốt